ITEM METADATA RECORD
Title: De lege plaats van de internationale macht?
Authors: Geenens, Raf # ×
Issue Date: 2011
Series Title: Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap vol:51 issue:4 pages:30-37
Abstract: Er is iets merkwaardigs aan de hand met onze tijd. Enerzijds beleven we de absolute triomf van de democratie. We zijn allicht nog niet aan het einde van de geschiedenis, maar representatieve democratie lijkt wel universeel aanvaard als het enige legitieme politieke regime. Het is het volk dat via diverse procedures de macht hoort uit te oefenen – nauwelijks iemand die daar nog aan twijfelt. Anderzijds bekruipt ons vaak het gevoel dat we minder dan ooit vat hebben op ons collectieve lot. Ons economische beleid wordt gedicteerd door ongrijpbare instanties en ratingbureaus. Cijfers geven aan dat veel van onze wetten hun feitelijke oorsprong vinden op EU-niveau. En geconfronteerd met dringende ecologische problemen lijken we al helemaal machteloos. Die merkwaardige toestand heeft natuurlijk alles te maken met de voort spurtende globalisering. Onze democratieën zijn georganiseerd volgens nationale grenzen, terwijl zowat alle belangrijke kwesties bepaald worden door krachten die het niveau van de natiestaat ver overstijgen. Kunnen de ideeën van Claude Lefort, die duidelijk ontwikkeld zijn tegen de achtergrond van de klassieke natiestaat, ons niettemin vooruithelpen in het denken over die nieuwe, 'postnationale' toestand?
ISSN: 0043-5414
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.