ITEM METADATA RECORD
Title: De strategische adviesraden: buitenboordmotor van het Vlaams beleid?
Authors: Van Damme, Jan ×
Fobé, Ellen
Brans, Marleen
Vancoppenolle, Diederik #
Issue Date: 2011
Publisher: Uitgeverij Vanden Broele
Series Title: Burger, Bestuur & Beleid vol:7 issue:2 pages:105-119
Abstract: Als geïnstitutionaliseerde vorm van inspraak aan het Vlaamse beleid zijn de strategische adviesraden vanuit wetenschappelijk perspectief onderbelicht. Dit is vreemd aangezien het misschien wel de meest typische, en alleszins meest ingebedde, vorm van publieke participatie is bij de Vlaamse beleidsontwikkeling. In dit artikel bekijken we de werking van de strategische adviesraden van naderbij en gaan we na of er een verband is tussen bepaalde organisatorische kenmerken en de tevredenheid van de leden. Die tevredenheid is op zijn beurt erg belangrijk voor de mate van betrokkenheid van de leden ten aanzien van de adviesraden, alsook voor de mate van draagvlak ten aanzien van het beleid. We stelden vast dat er wel degelijk een samenhang is tussen organisatorische kenmerken zoals maturiteit, procesbegeleiding en beleidsruimte enerzijds, en de tevredenheid van de leden van de adviesraden anderzijds. Een beter inzicht in de invloed vanwege organisatorische kenmerken op de werking van de strategische adviesraden en op deelnemertevredenheid is van belang met het oog op een verdere optimalisering van het strategische adviesstelsel. We besluiten het artikel met een verwijzing naar de unieke rol die de strategische adviesraden spelen als buitenboordmotor van het Vlaams beleid. Immers, als institutioneel ingebedde maar sterk autonome inspraakmechanismen moeten de strategische adviesraden een evenwicht zoeken tussen nauwe betrokkenheid en kritische afstand ten aanzien van het overheidsbeleid.
ISSN: 1379-5732
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
strategische.pdf Published 1945KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.