ITEM METADATA RECORD
Title: Het CLB: multidisciplinair, vraaggestuurd, subsidiair en netwerkend? Uitvoeringsknelpunten in relatie tot het CLB-decreet
Authors: De Rick, Katleen # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:2010-2011 issue:6 pages:521-532
Abstract: In deze bijdrage brengen we verslag uit over de resultaten van het onderzoek m.b.t. de principes van multidisciplinair, vraaggestuurd en subsidiair werken en van het werken in een aanwijsbaar netwerk. Van alle werkingsprincipes zijn deze immers het meest vernieuwend geweest voor de werking van het CLB. De vraag die we hier behandelen is de volgende: welke knelpunten zijn terug te vinden in de uitvoeringspraktijk met betrekking tot deze vier principes en welke van deze knelpunten zijn toe te schrijven aan het decreet zelf? We sluiten deze bijdrage af met aanbevelingen voor bijsturing van decretale bepalingen met betrekking tot de leerlingenbegeleiding.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.