ITEM METADATA RECORD
Title: De deelname aan herstelbemiddeling als voorwaarde voor invrijheidstelling onder voorwaarden of vrijheid onder voorwaarden: een schending van het principe van vrijwillige participatie
Authors: De Mesmaecker, Vicky # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Maklu
Series Title: Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk vol:32 issue:1 pages:39-47
Abstract: In het kader van een invrijheidstelling onder voorwaarden of vrijheid onder voorwaarden (‘VOV’) door de onderzoeksrechter gebeurt het soms dat verdachten de voorwaarde wordt opgelegd om contact op te nemen met een herstelbemiddelingsdienst. Het doel daarvan wordt omschreven als het overmaken, schriftelijk dan wel rechtstreeks, van excuses aan het slachtoffer en het nemen van de maatregelen nodig om de schade aangericht door het misdrijf te vergoeden. Hoewel geen cijfers voorhanden zijn over de frequentie waarmee deze voorwaarde wordt opgelegd, baart het feit dat het opnemen van contact met een herstelbemiddelingsdienst soms een vereiste voor de VOV uitmaakt zorgen, daar vrijwilligheid een fundamenteel basisprincipe van de herstelbemiddelingspraktijk uitmaakt. Vormt de voorwaarde om contact op te nemen met een herstelbemiddelingsdienst in het kader van een VOV een inbreuk op het vitale principe van vrijwillige deelname aan herstelbemiddeling? In deze forumbijdrage zullen wij argumenteren dat het opleggen van een onderhoud met een herstelbemiddelingsdienst en bij uitbreiding het opleggen van andere herstelmaatregelen als voorwaarde voor een VOV indruist tegen de geest van het herstelrecht.
ISSN: 0771-1409
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.