ITEM METADATA RECORD
Title: Antigone. Mimetisch geweld, tragedie en ethiek
Authors: Van Coillie, Geert # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Garant
Series Title: Kleio: Tijdschrift voor Oude Talen en Antieke Cultuur vol:4 issue:39 pages:146-165
Abstract: De mimetische theorie (René Girard) maakt een antropologische recontextualisatie mogelijk van de Oud-Griekse literatuur tegen de achtergrond van de Bijbelse Schriftuur. Verhaal (epiek), dialoog (dramatiek; retoriek) en beschouwing (lyriek; filosofie) zijn de grondvormen van de mythos en de logos, waarin de mens zijn gewelddadige oorsprong vertaalt en gestalte geeft. Het Griekse drama dat de 'poli-tieke' crisis van het mens-zijn representeert, biedt een partiële deconstructie van het zondebokmechanisme als verborgen grondslag van de samenleving. Op de tragische scène zijn alle protagonisten verenigd-en-verdeeld in een onbeslisbaar geschil – een mimetisch-sacrificieel onverschil dat beslecht wordt ten koste van de held/zondebok die uiteindelijk 'het verschil maakt'. Antigone bij Sophocles verzet zich tegen de mythische leugen van een beslissend verschil tussen de mimetische dubbels en vijandige broers Eteocles en Polynices. Als voorafbeelding van Christus (praefiguratio Christi) openbaart de tragische heldin Antigone de collectieve haat en het unanieme geweld tegen de zondebok als bloedig fundament van de menselijke beschaving. De ethische 'an-archie' en 'niet-in-differentie' van Antigone blijft een blinde vlek in de filosofische en psychoanalytische interpretaties van Heidegger en Lacan.
ISSN: 2033-074X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Social Studies and Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.