ITEM METADATA RECORD
Title: Medication review van ouderen onder polymedicatie door de officina-apotheker: een pilootstudie
Authors: De Wulf, Isabelle
Depuydt, Charlotte
Develter, Marlies
De Waele, Lies
Leyssens, Anneleen
Pierreux, Tina
Vansteenkiste, Dafne
Vermaelen, Karen
Vermeir, Sofie
Foulon, Veerle # ×
Issue Date: Dec-2010
Publisher: Association Pharmaceutique Belge
Series Title: Journal de Pharmacie de Belgique vol:2010 issue:4 pages:133-140
Abstract: Inleiding
Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal ouderen onder polymedicatie alsmaar toe. Omwille van een verminderde lever- en nierfunctie zijn deze patiënten vaak meer gevoelig voor bepaalde geneesmiddelen. Bovendien is er dikwijls sprake van een cognitieve en motorische achteruitgang waardoor therapietrouw wordt bemoeilijkt.
Dit alles kan leiden tot geneesmiddelgebonden problemen en een verminderd therapeutisch effect. Een analyse van het medicatiegebruik met aandacht voor therapietrouw, over- en ondermedicatie, interacties en vermijdbare nevenwerkingen door middel van een medicationreview, of ook medicatierapport genaamd, zou een mogelijke methode kunnen zijn om deze geneesmiddelgebonden problemen gestructureerd aan te pakken.
Doelstelling
In deze pilootstudie wou men nagaan of de juiste instrumenten voor het uitvoeren van een medicatierapport voorhanden zijn, en wou men de mogelijkheid tot implementatie ervan in Vlaanderen onderzoeken.

Methodologie
In een eerste fase werden op basis van internationale tools instrumenten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van een medicationrapport. In een tweede fase werd aan een groep vrijwillige apothekers gevraagd elk vijf medicatierapporten uit te voeren bij 65-plussers onder polymedicatie. De uitkomst van deze medicatierapporten werd opgevraagd en geanalyseerd. Bevindingen van de deelnemende apothekers, artsen en patiënten werden bevraagd met behulp van enquêtes.

Resultaten
32 apothekers namen deel aan het project. 11 van de 32 apothekers voerden effectief medicatierapporten uit; dit resulteerde in 30 medicatierapporten. Met de START- en STOPP criteria werden in 42% respectievelijk 71% van de gevallen problemen gedetecteerd.
Deze criteria bleken handig in gebruik maar onvolledig om alle geneesmiddelgebonden problemen te detecteren. De vragenlijst voor de patiënt werd goed aanvaard, was volledig en kon snel ingevuld worden. Informatie voor arts, apotheker en patiënt bleken ruim voldoende.
Zowel artsen, apothekers als patiënten vonden een medicationrapport door de apotheker nuttig. De voornaamste redenen voor afhaken van de apothekers waren tijdsgebrek en een moeizame communicatie met de huisarts.
Conclusie
Het nut van het uitvoeren van medicatierapporten wordt door apothekers, artsen en patiënten erkend. Uit het grote aantal apothekers dat in de loop van het project afhaakte, blijkt dat de implementatie ervan nog moeilijk ligt.
ISSN: 0047-2166
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Pharmaceutical Care and Pharmaco-economics (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.