ITEM METADATA RECORD
Title: Withdrawal from the public employment service by young unemployed: a matter of non-take-up or of non-compliance? How non-profit social work initiatives may inspire public services
Authors: Van Parys, Liesbeth ×
Struyven, Ludo #
Issue Date: 18-Sep-2013
Publisher: Taylor & Francis Group
Series Title: European Journal of Social Work vol:16 issue:4 pages:451-469
Abstract: In their effort to increase labour market participation, several EU welfare states are currently confronted with the problem of an ‘off-register NEET generation’, that is, a significant group of unemployed youngsters who do not register with the public employment service (PES) or withdraw early. Their behaviour is puzzling as they risk a penalty in the form of a reduction or a loss of benefits. Combining insights from non-compliance theory and non-take-up theory, this article argues that this withdrawal cannot be fully explained by the calculations of risks, costs and benefits that these youngsters make, nor by problematic attitudes. At least as important are the factors at the organisational level which prevent the youngsters from taking up their rights. An alternative activation approach based on private non-profit social work practice, namely integrated guidance, is proposed in order to improve participation in PES services. The findings are based on a study of nine pilots involving hard-to-reach young unemployed people in Belgium. A triangulation of quantitative and qualitative methods was used to collect and analyse the data.

In hun strijd om de arbeidsmarktparticipatie van burgers te verhogen, worden de Europese welvaartstaten geconfronteerd met het probleem van een ‘niet geregistreerde NEET generatie’. Het gaat om een aanzienlijke groep jonge werkzoekenden die zich niet inschrijven bij de publieke arbeidsvoorzieningen of daar enige tijd na inschrijving niet meer opdagen. Hun gedrag stemt tot nadenken, want zij doen dit niet zonder risico. Ze riskeren immers een vermindering of zelfs het verlies van hun werkloosheidsuitkering. Door inzichten uit de non-compliance theorie te koppelen aan inzichten uit de non-take-up theory tonen we in dit artikel aan dat het niet opdagen van de jongeren niet het resultaat is van een zuivere risico- of kostenbatenanalyse, noch van problematische attitudes. Even belangrijk zijn factoren op organisatieniveau die jongeren verhinderen om hun rechten op te nemen. Om hieraan te verhelpen wordt in dit artikel een alternatieve methodiek naar voor geschoven die gebaseerd is op de aanpak van private non-profit sociale initiatieven om de deelname aan de dienstverlening van de publieke arbeidsvoorzieningen te verbeteren. De bevindingen zijn gebaseerd op een onderzoek naar negen proefprojecten voor moeilijk te bereiken werkzoekende jongeren in België. Om de data te verzamelen en analyseren werd een gepaste combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden gehanteerd.
ISSN: 1369-1457
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Research Group Education and Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Van Parys Struyven 2012 Withdrawal from PES-authors accepted manuscript.pdfauthors accepted manuscript Published 386KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science