ITEM METADATA RECORD
Title: Participatie van patiënten en mantelzorgers in de Therapeutische Projecten
Authors: Tambuyzer, Else
Gelders, Chantal
Spruytte, Nele
Jacob, Bernard
Van Audenhove, Chantal
Issue Date: Apr-2010
Publisher: LUCAS - K.U. Leuven
Abstract: Situering
Dit onderzoek bestudeert de participatie van gebruikers (patiënten en mantelzorgers) in de GGZ en meer specifiek in de Therapeutische Projecten (TP).

Methode
Via vragenlijsten en interviews bij de drie betrokkenengroepen (patiënten, mantelzorgers en hulpverleners) wordt nagegaan in welke mate participatie van patiënten en mantelzorgers gerealiseerd is in de TP. Factoren die kunnen bijdragen tot de realisatie van participatie worden in kaart gebracht en de empowerment van patiënten en de tevredenheid van patiënten en mantelzorgers wordt onderzocht. Bij 59 TP werden 400 bruikbare vragenlijsten en 109 interviews afgenomen.

Resultaten
We vinden voornamelijk een sterke realisatie van patiëntenparticipatie op het individueel niveau. Het betrekken van mantelzorgers is een belangrijk manco op dat punt. Patiënten- en familieorganisaties hebben op organisatieniveau een rol in een klein aantal TP. Op basis van de doelgroep worden drie types van TP onderscheiden op het vlak van haalbaarheid van participatie. Het onderzoek toont aan welke inspraakmogelijkheden er al gerealiseerd zijn en op welke punten er tekorten zijn. Globaal genomen hebben hulpverleners reeds een positieve attitude ten opzichte van participatie en krijgen patiënten en mantelzorgers veelal duidelijke informatie. Er bestaan echter markante verschillen tussen de wenselijkheid hiervan en de graad van realisatie op de werkvloer. Alle betrokkenengroepen wijzen op een tekort aan opleidingsmogelijkheden en procedures met betrekking tot participatie.

Besluit
De Therapeutische Projecten leveren inspanningen om participatie van patiënten en mantelzorgers waar te maken, maar er ontbreekt vaak nog een gesystematiseerde, structurele aanpak. Wij pleiten ervoor dat organisaties en netwerken een participatiebeleid uitwerken, waarin ze zich richten op opleidingsmogelijkheden en procedures m.b.t. participatie. Dit participatiebeleid dient gekend te zijn én uitgevoerd te worden door alle hulpverleners van de organisatie. Idealiter wordt de realisatie van participatie en het participatiebeleid bovendien op regelmatige basis gemeten. Daarnaast moet de aandacht gericht worden op het verhogen van de aanwezigheid van mantelzorgers en moeilijker te betrekken patiëntendoelgroepen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
Academic Center for General Practice

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Eindrapport onderzoek participatie binnen de TP.pdfThe report Published 1762KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.