ITEM METADATA RECORD
Title: The interaction between European and international regulation and liberalization of banking services.
Other Titles: De interactie tussen Europese en Internationale regulering en liberalisering van bankdiensten.
Authors: De Meester, Bart
Issue Date: 22-Dec-2010
Abstract: In de herfst van 2008 overspoelde de tsunami van de financiële crisis met volle kracht de financiële planeet. Het barsten van de vastgoedzeepbel in de Verenigde Staten gaf aanleiding tot een algemene paniek en verlies aan vertrouwen, ook buiten de VS. Grote financiële instellingen stortten ineen. De financiële crisis sloeg al snel over op de reële economie. Consumentenvertrouwen daalde dramatisch en banken schroefden hun leningen sterk terug. Ondernemingen zagen hun bestellingen afnemen en stelden investeringsbeslissingen uit. Het Internationaal Muntfonds beschreef de situatie als "the deepest post-World War II recession". De wereld werd tenslotte overspoeld door een derde crisisgolf. De grote inspanningen die overheden ondernamen om hun financiële sector te redden en de economische crisis het hoofd te bieden, legden een zware last op de openbare financiën. In sommige landen gaf dit aanleiding tot een nationale schuldencrisis, met een verlaging van kredietwaardigheid van de landen. Op het moment van het afsluiten van het doctoraatsonderzoek is het verre van duidelijk of het einde van de crisis in zicht is. Al snel na de aanvang van de financiële crisis werd gezocht naar schuldigen. Een belangrijk terugkerend element was dat de vrijmaking van handel in bankdiensten, zoals nagestreefd op Europees (in de Europese Unie (EU)) en internationaal (meer bepaald in de Wereldhandelsorganisatie (WTO)) niveau, de mogelijkheden van overheden om de banksector te reguleren en toezicht te houden in sterke mate had beperkt. De doctoraatsthesis onderzoekt precies deze Europese en internationale processen en gaat, enerzijds, na in welke mate zij de mogelijkheden van overheden beperken om financiële stabiliteit te garanderen door regulering en toezicht en, anderzijds, in welke mate zij de doelstelling van verhoogde efficiëntie in de markten voor bankdiensten kunnen bereiken. Op basis van het onderzoek wordt geargumenteerd dat de interactie tussen het recht van de WTO en het EU recht de mogelijkheid voor beleidsmakers om een passend evenwicht tussen efficiëntie en stabiliteit te vinden niet belemmert. De balans dreigt echter, zeker op het internationale niveau, over te hellen in de richting van erg veel beleidsruimte voor het garanderen van stabiliteit en erg weinig beperkingen voor maatregelen die efficiëntie in het gedrang kunnen brengen.
Table of Contents: ABBREVIATED TABLE OF CONTENTS i
FULL TABLE OF CONTENTS v
GENERAL INTRODUCTION 1
PART I 9
POLICY CONCERNS UNDERLYING REGULATION AND LIBERALISATION OF BANKING 9
INTRODUCTION TO PART I 11
CHAPTER I.1 ROLE OF BANKS AS INTERMEDIARIES 13
CHAPTER I.2 BANKS AND BANKING SERVICES FOR THE PURPOSE OF THE RESEARCH 25
CHAPTER I.3 REGULATION OF THE BANKING SECTOR 39
CHAPTER I.4 LIBERALISATION IN THE BANKING SECTOR 71
CONCLUSION TO PART I 107
PART II 109
LEGAL TECHNIQUES FOR LIBERALISING TRADE IN BANKING SERVICES 109
INTRODUCTION TO PART II 111
CHAPTER II.1 TRADE LAW AS A WAY TO ALLOCATE COMPETENCE 113
CHAPTER II.2 HOST COUNTRY REGULATION AND CONTROL 115
CHAPTER II.3 MUTUAL AND UNILATERAL RECOGNITION – HOME COUNTRY CONTROL 123
CHAPTER II.4 (MINIMUM) HARMONIZATION – VERTICAL ALLOCATION OF COMPETENCE 129
CONCLUSION TO PART II 131
PART III 133
INTERNATIONAL APPROACH TO LIBERALISATION OF TRADE IN BANKING SERVICES 133
INTRODUCTION TO PART III 135
CHAPTER III.1 SOURCES OF INTERNATIONAL BANKING LIBERALISATION AND REGULATION 139
CHAPTER III.2 LIMITATIONS ON THE RIGHT OF WTO MEMBERS TO REGULATE THE BANKING SECTOR 159
CHAPTER III.3 LIMITATIONS ON THE RIGHT OF WTO MEMBERS TO SUPERVISE THE BANKING SECTOR 307
CONCLUSION TO PART III 335
PART IV 341
EUROPEAN APPROACH TO INTERNATIONAL TRADE IN BANKING SERVICES AND ITS INTERACTION WITH GATS 341
INTRODUCTION TO PART IV 343
CHAPTER IV.1 RELATION BETWEEN PREFERENTIAL AND MULTILATERAL LIBERALISATION OF TRADE IN SERVICES 347
CHAPTER IV.2 SOURCES OF EU BANKING LAW RELATING TO THIRD-COUNTRY BANKS 355
CHAPTER IV.3 CREDIT INSTITUTIONS THAT ARE SUBSIDIARIES OF THIRD-COUNTRY BANKS 383
CHAPTER IV.4 BANKING SERVICES SUPPLIED BY THIRD-COUNTRY BANKS BY MEANS OF BRANCHES 449
CHAPTER IV.5 BANKING SERVICES SUPPLIED BY THIRD-COUNTRY BANKS BY MEANS OF DIRECT CROSS-BORDER SUPPLY 459
CONCLUSION TO PART IV 489
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Institute for International Law
Human Rights and International Justice (-)
Research Unit International and Foreign Law - miscellaneous
Leuven Centre for Global Governance Studies

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Thesis Bart De Meester (30112010).pdf Published 5275KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.