ITEM METADATA RECORD
Title: Sturende actoren bij publieke sector hervormingen: casestudies van Nederland en het Verenigd Koninkrijk
Authors: Stroobants, Jesse ×
Bouckaert, Geert #
Issue Date: Dec-2010
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:15 issue:4 pages:25-35
Abstract: In haar streven naar een meer slagkrachtige overheid (als één van de ‘Vlaanderen in Actie Pact 2020’-doorbraken) heeft de Vlaamse Regering aan het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) de opdracht gegeven om een voorstel uit te werken van een meerjarenprogramma dat moet resulteren in de nodige efficiëntie- en effectiviteitswinsten. Om succesvol te kunnen zijn, dienen zulke overheidsbrede veranderingsprogramma’s voorzien te worden van een governancestructuur die zorgt voor een duurzame, stabiele aansturing en beheersing van het hervormingstraject. In deze bijdrage gaan we dieper in op de vraag naar welke actoren op welke wijze betrokken zijn bij het aansturen en opvolgen van veranderingsinitiatieven. Dit doen we aan de hand van twee buitenlandse gevallenstudies. Meer bepaald beschrijven we de rol van politieke, ambtelijke en externe actoren bij hervormingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en bekijken we de wijze waarop vernieuwingen in deze landen aangestuurd en opgevolgd worden. De bevindingen uit de cases stellen ons in staat generieke aandachtspunten te formuleren voor de governance van hervormingsprogramma’s in Vlaanderen.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VTOM_15_nr4_2011_Stroobants_Bouckaert.pdfArtikel Published 96KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.