ITEM METADATA RECORD
Title: Supported Employment: wenselijkheid, haalbaarheid en vormgeving van een nieuw instrument ten behoeve van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid
Authors: Heylen, Vicky ×
Bollens, Joost #
Issue Date: 2007
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:17 issue:1 pages:40-46
Abstract: Het Vlaamse arbeidsmarktbeleid streeft naar een evenredige arbeidsparticipatie en in het bijzonder van de diverse kansengroepen. Voor de personen met een arbeidshandicap is deze doelstelling nog lang niet gerealiseerd (Samoy, 2005). Wellicht is dit een van de redenen die de Vlaamse regering, de sociale partners, de gebruikersorganisaties en de intermediaire organisaties ertoe heeft aangezet om in december 2003 een platformtekst te ondertekenen waarin de gemeenschappelijke doelstelling wordt omschreven om tegen het jaar 2010 de positie van arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt substantieel te verbeteren (Gemeenschappelijke Platformtekst, 2003). ‘Supported employment’ werd in deze tekst naar voor geschoven als een van de te ontwikkelen beleidsinstrumenten om dit doel te verwezenlijken.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
01-2007-05 Supported employment, wenselijkheid, haalbaarheid en vormgeving van een nieuw instrument.pdfmain article Published 195KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.