ITEM METADATA RECORD
Title: Imitatieproblemen van autistische kinderen: een niet sociaal deficit?
Authors: Vanvuchelen, Marleen ×
Geurts, Ann
De Weerdt, Willy #
Issue Date: 2003
Publisher: Nederlandse Vereniging voor Autisme
Series Title: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme vol:3 pages:104-115
Abstract: Autisme is geassocieerd met imitatieproblemen. Deze problemen illustreren het sociale deficit. Deze studie onderzoekt de non-sociale kenmerken van gesturale imitatieproblemen van kinderen met autisme. SUBJECTEN: 8 jongens met autisme ( 6;02 jaar, SD 7,7 maanden) en 13 jongens zonder autisme ( 6;03 jaar, SD 2,8 maanden). Alle subjecten zijn licht mentaal geretardeerd volgens een niet-verbale intelligentietest. IMITATIETAKEN: 6 intransitieve gebaren (betekenisvolle gebaren zonder denkbeeldig object) uit de limb praxis test van Dewey (1993) en 6 statische handposities uit de praxistest van Kimura en Archibald (1974). De gebaren worden geïmiteerd na demonstratie. PROCEDURE: De imitaties zijn op videoband opgenomen om beeld per beeld (microanalyse) kwalitatief beoordeeld te worden door twee onafhankelijke observatoren op basis van een aangepast praxismodel van Rothi, Raymer en Heilman (1997). Dertien mogelijke fouten zijn onderverdeeld in 5 soorten: spatiotemporele, temporele, spatiële, gedrags- en inhoudsfouten. DATA-ANALYSE: Interraterbetrouwbaarheid (Cohen ’s Kappa Coëfficiënt); vergelijking van beide onderzoeksgroepen op eventuele praxisfouten (relative risk ratio, odds ratio OD).
RESULTATEN: Voor 11 van de 13 mogelijke fouten is de interraterbetrouwbaarheid matig tot excellent (0,546 ≤ kappa ≤ 1,000). Deze fouten zijn verder opgenomen in de kwalitatieve analyse. Beide groepen onderscheiden zich niet van elkaar in het aantal gebaren dat de kinderen proberen te imiteren (respons: OD 0,609 [0,174-2,132]). Niet-autistische kinderen weigeren vaker te imiteren, maar ook dit verschil is niet significant (weigeren: OD 1,020 [0,997-1,042]). Het aantal praxisfouten (foutenpercentage) ligt hoger bij de autistische kinderen dan bij de niet-autistische. Doch statistisch blijkt dat de autistische kinderen slechts twee praxisfouten meer frequent maken: ze imiteren minder vlot of hebben meer pogingen nodig (vlotheidsfout: OD 0,305 [0,190-0,489]) en ze tonen meer frequent een partiële, onvolledige uitvoering (partiële fout: OD 0,394 [0,271-0,573]).
CONCLUSIE: Uit de bewegingsanalyse van de imitatiepogingen van kinderen met autisme blijkt niet zozeer de frequentie, dan wel de precisie van de imitaties beperkt te zijn. Twee praxisfouten typeren de imitatieproblemen. Deze kinderen hebben enerzijds meer pogingen nodig om tot een juiste imitatie te komen en anderzijds imiteren ze fragmentair. Spatiotemporele en niet zozeer gedrags- en inhoudsfouten liggen dus aan de basis van de zwakkere imitatie. Evidentie is gevonden voor een niet-sociaalcognitieve basis van het imitatieproblemen van jonge kinderen met autisme. De relevantie van deze onderzoeksresultaten wordt bediscussieerd in het kader van de recent ontdekking van spiegelneuronen.
Description: A lack of imitation is common in autism. This problem is an illustration of the social deficit. The PURPOSE of this study is to investigate the non-social nature of poor gesture imitation in autistic children. SUBJECTS: 8 boys with childhood autism ( 6;02 years, SD 7,7 months) and 13 non-autistic boys ( 6;03 years, SD 2;8 months). All subjects are mild mentally retarded, according to a non-verbal intelligence test.
IMITATION TASKS: 6 intransitive gestures (meaningful gestures without an imaginary object) of the limb praxis test of Dewey (1993) and 6 static hand postures of the praxis test of Kimura and Archibald (1974). All gestures are performed after visual demonstration.
PROCEDURE: Imitation performances are videotaped for blind scoring by two observers, according an adapted praxis model of Rothi, Raymer and Heilman (1997). Thirteen possible errors are subdivided in 5 subgroups: spatiotemporal, temporal, spatial, behaviour and content errors. DATA-ANALYSE: Interrater reliability (two-rater Kappa Coefficient); comparison of both groups on possible errors (estimates of the relative risk, odds ratios OD). RESULTS: The Interrater reliability for 11 of 13 possible errors is moderate to excellent (0,546 ≤ kappa ≤ 1,000). These errors are further analysed. There is no difference between both groups in the amount of imitated gestures (response: OD 0,609 [0,174-2,132]). Non-autistic boys more often refuse to imitate, but the difference is not significant (refusing OD 1.020 [0,997-1,042]). In general, the error percentage of the autistic boys is higher then those of the mental retarded boys without autism. Yet statistical it seems that they only imitate the gestures less smoothly or require more attempts (promptness: OD 0,305 [0,190-0,489]) and show more partial performances (partial error: OD 0,394 [0,271-0,573]). CONCLUSION: The microanalysis of the imitation performances reveals that autistic children don’t imitate less frequent, but less accurate. Two praxis errors are typical for autism: autistic children need more attempts to imitate and they perform more fragmentary. Neither behavioural errors, nor content errors, but spatiotemporal errors explain imitation problem in autism. These findings undermine the idea. that a lack of attention or motivation causes the imitation problems in autism. This study does not support the social-cognitive hypothesis. Evidence is found for a non-social-cognitive base of the imitation problem in autistic children. The relevance of these results in the scope of the recently discovered mirror neurons is discussed.
ISSN: 1570-7016
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group for Neuromotor Rehabilitation
Department of Rehabilitation Sciences - miscellaneous
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Vanvuchelen M. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 2004.pdfVanvuchelen ea 2003 Published 119KbAdobe PDFView/Open
ERRATUM Vanvuchelen ea WTA 2003 _3_.pdfErratum Published 399KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.