ITEM METADATA RECORD
Title: Different psychobiological functions of group III metabotropic glutamate receptors
Authors: Goddyn, Hannelore
Issue Date: 15-Sep-2010
Abstract: Mentale stoornissen, zoals schizofrenie, angststoornissen, depressie, etc. hebben een zeer grote impact op het dagdagelijkse leven en functioneren van de patiënt en zijn familie. Daarom blijft onderzoek naar de onderliggende mechanismen en mogelijke therapeutische strategieën bijzonder belangrijk binnen de neuropsychologie. Een belangrijke component in dit onderzoek is glutamaat, de voornaamste excitatorische neurotransmitter van het centrale zenuwstelsel. Glutamaatreceptoren kunnen opgedeeld worden in twee groepen, ionotrope glutamaatreceptoren die de snelle werking van glutamaat verzorgen, en metabotrope glutamaatreceptoren (mGlu) die meer modulerend werken. In de zoektocht naar potentiële targets voor farmacotherapie is gedurende de laatste decennia de aandacht verschoven van ionotrope glutamaatreceptoren naar de mGlu-receptoren, aangezien deze laatste groep even effectief blijkt te zijn in diermodellen, maar zonder de ongewenste neveneffecten die optreden bij het blokkeren van ionotrope glutamaatreceptoren. Momenteel zijn er acht verschillende mGlu-receptoren beschreven, die op basis van homologie en farmacologie zijn onderverdeeld in drie groepen. Tot nu toe lag de focus voornamelijk op groep I en II, hoewel verschillende studies suggereren dat ook groep III een rol kan spelen in de behandeling van psychiatrische stoornissen. Bovendien zijn er in de bestaande vakliteratuur voornamelijk studies terug te vinden die zich beperken tot de uitschakeling van slechts één receptorsubtype. Bijkomend worden er in deze studies verschillende testprotocollen, proefdieren, afstammingslijnen, etc. gebruikt wat vergelijkingen tussen en binnen receptorsubtypen moeilijk maakt. In dit project is de rol van de verschillende groep III mGlu-receptoren (mGlu4, mGlu7 en mGlu8) onderzocht door knockoutmuizen van de verschillende subtypes direct met elkaar te vergelijken in een gevalideerde standaard gedragsbatterij. Gebaseerd op de bevindingen van deze studie werden mGlu4 receptor knockoutmuizen verder geëvalueerd in schizofreniegerelateerde taken. Bijkomend werd de specifieke rol van de mGlu7-receptor in complex leren verder onderzocht in complexe leertaken, zowel met behulp van knockoutmuizen als farmacologische manipulaties.Dit project heeft kunnen aantonen dat groep III mGlu-receptoren inderdaad verschillende (gedrags)functies vervullen, zoals verwacht werd op basis van de subtypenspecifieke hersenexpressie. Bovendien suggereren deze data dat mGlu4 knockoutmuizen een interessant diermodel kunnen zijn in schizofreniegerelateerd onderzoek. De rol van mGlu7 receptor in complex leren wordt bevestigd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Laboratory for Biological Psychology

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD_HG.pdf Published 14241KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.