ITEM METADATA RECORD
Title: Het leren zoals het is ... bij volwassenen met een geletterdheidsrisico
Authors: Vermeersch, Lode
Vandenbroucke, Anneloes
Contributors: Boeren, Ellen
Issue Date: 2010
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Heel wat volwassenen zijn niet in staat om geschreven of gedrukte informatie te begrijpen of te gebruiken om persoonlijke of ruimere doelen waar te maken. Daarnaast loopt een grote groep volwassenen het risico om moeilijkheden met geschreven of gedrukte informatie te ondervinden als bepaalde vaardigheidseisen thuis, op het werk of in de maatschappij veranderen. We spreken respectievelijk over laag- en risicogeletterdheid.

Laag- en risicogeletterden zijn geen erg zichtbare groep in onze samenleving. Ze proberen hun geletterdheidsproblemen te verdoezelen, ze vermijden bepaalde geletterdheidsrijke omgevingen of trekken zich op een creatieve manier uit de slag door andere competenties sterker uit te spelen. De manier waarop ze omgaan met hun situatie getuigt echter vaak van een groot leervermogen.
Maar eigenlijk weten we weinig over hoe laag- en risicogeletterden zelf tegen leren aankijken. Hoe leren ze in informele contexten doorheen het dagelijkse leven? Wat motiveert hen om al dan niet bij te leren? Wanneer vinden ze de weg naar meer formele vormen van volwasseneneducatie? Welke drempels ondervinden ze daarbij?

Dit OBPWO-rapport verschaft inzicht in de ‘lived experiences’ van de laag- en risicogeletterden zelf. Daartoe werden 60 diepte-interviews met laaggeletterden afgenomen. Tegelijk presenteren we reflecties van verschillende professionals die betrokken zijn bij de problematiek. Zij reflecteerden in een reeks focusgroepen op de resultaten van de interviews. Tot slot gaan we na in welke mate deze bevindingen stroken met wat we leren uit de recente Europese Enquête Volwasseneneducatie 2008 (Adult Education Survey).
ISBN: 978-90-5550-465-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Samenvatting_eindrapport.pdfsamenvatting eindrapport Published 303KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.