ITEM METADATA RECORD
Title: Alternerend leren, volwaardig leren? Een overzicht van aanbevolen maatregelen
Authors: De Rick, Katleen # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:17 issue:2 pages:27-33
Abstract: In Vlaanderen zijn er drie systemen waarin leerplichtige jongeren leren kunnen combineren met werk: de leertijd, het deeltijds beroepsonderwijs en de deeltijdse vorming. Ruim elfduizend jongeren leren op die manier een beroep. In de leertijd en het deeltijds beroepsonderwijs zijn respectievelijk ruim vijfduizend en iets meer dan zesduizend leerlingen ingeschreven. De deeltijdse vorming heeft een aanbod voor een paar honderd leerlingen. Een groot deel van de jongeren in de deeltijdse leersystemen vult de opleiding echter niet aan met werkervaring (Creten, Van de Velde, Van Damme & Verhaest, 2004). De aanbeveling van de OESO om maatregelen te nemen zodat alle leerlingen uit het deeltijds onderwijs een werkervaringsplaats hebben, is dus meer dan terecht. Een andere OESO-aanbeveling sluit hier bij aan, namelijk de verschillende overeenkomsten evalueren die kunnen afgesloten worden tussen een leerling en een werkgever, om uiteindelijk voor de beste overeenkomst te kiezen of een betere te ontwikkelen. In deze bijdrage gaan we verder in op deze twee aanbevelingen, hierbij vooral steunend op recent onderzoek over de deeltijdse leersystemen uitgevoerd bij werkgevers (De Rick, 2006) en in de centra voor deeltijds onderwijs (Leens & De Rick, 2007).
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Alternerend_leren,_volwaardig_leren.pdf Published 195KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.