ITEM METADATA RECORD
Title: HIV-1 drug resistance pathways: new methodologies and application to fusion inhibitors
Other Titles: HIV-1 drug resistentie: nieuwe onderzoeksmethoden en hun toepassing op fusieremmers
Authors: Covens, Kris
Issue Date: 2-Jun-2010
Abstract: Tijdens de behandeling van HIV-1 geïnfecteerde patiënten mag de virale r eplicatie niet waarneembaar zijn. De virale lading dient dus frequent na gegaan te worden om, indien nodig, tijdig de therapie te kunnen aanpasse n. Een arts dient dan te weten door welke antivirale middelen het virus nog onderdrukt kan worden. Genotypisch testen voor resistentie is de sne lste manier om deze kennis te vergaren. De interpretatie van de resultat en bekomen met zulke testen is echter complex en daarom wordt er gebruik gemaakt van resistentie interpretatie algoritmen. Deze zijn echter niet steeds betrouwbaar voor non-B subtype virussen. Antivirale middelen wor den meer en meer beschikbaar in regio¬ís waar hoofdzakelijk non-B virusse n voorkomen. Door toegenomen migratie komen deze virussen meer voor in B elgië en Europa. Deze beide factoren maken dat er nood is aan het beter begrijpen van de invloed van de genetische diversiteit op de ontwikkelin g van resistentie aan antivirale middelen. Verder werken enkele van de onlangs goedgekeurde antiretrovirale middele n (ENF, MVC en RAL) in op andere processen dan deze uitgevoerd door de v irale Protease of Reverse transcriptase enzymen. Bijgevolg is de ontwikk eling van resistentie tegen deze nieuwe geneesmiddelen is niet te wijten aan mutaties in RT of PR en haar substraat gag, maar in de virale envel ope of integrase. Gezien het gebrek aan commercieel beschikbare genotypi sche resistentie testen die informatie geven omtrent deze doelwitgenen w as er een noodzaak tot het ontwikkelen en valideren van home-brew genoty pische resistentie testen. Voorafgaand aan de opneming van mutaties in resistentie interpretatie sy stemen moeten hun kwalitatieve en kwantitatieve fenotypische effecten mo eten worden gekarakteriseerd. Daarom ontwikkelden we een reproduceerbare en nauwkeurige fenotypische HIV-1 resistentie-test. Zowel voor genotypische en fenotypische testen werd rekening gehouden me t de internationale richtlijnen van de gevoeligheid en onze lokale klini sche situatie die wordt gekenmerkt door een grote virale diversiteit. Uit onderzoek naar ontwikkeling van resistentie tegen protease en revers e transcriptase inhibitoren blijkt reeds dat er subtype-specifieke resis tentie mutaties bestaan. Aangezien de virale envelop regio is nog gevari eerder dan de Pol regio, wilden we de ontwikkeling van resistentie tegen fusieremmer enfuvirtide onderzoeken in genetisch diverse varianten omda t eerder onderzoek was meestal beperkt tot virussen behorende tot subtyp e B. We vonden op heden niet beschreven mutaties in gp41 terug. Het effect va n deze mutaties op de gevoeligheid aan enfuvirtide en op de virale repli catie capaciteit werd onderzocht evenals de invloed van deze mutaties op de nieuwe fusieremmer sifuvirtide.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Molecular and Vascular Biology
Department of Microbiology & Immunology - miscellaneous
Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
KC_helethesis_1.pdf Published 3125KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.