ITEM METADATA RECORD
Title: Physical activity, physical fitness and exercise training in chronic obstructive pulmonary disease and lung transplantation
Other Titles: Fysieke activiteit, fysieke fitheid en inspanningstraining bij patiënten met COPD en longtansplantatie
Authors: Langer, Daniel
Issue Date: 3-May-2010
Abstract: Regelmatige fysieke activiteit wordt aanbevolen voor alle (ouderen) volw assenen om de fysieke fitheid te verbeteren of om in goede gezondheid te blijven. Er zijn verschillende manieren om fysiek actiever te worden. T wee voorbeelden zijn enerzijds het regelmatig uitvoeren van dagdagelijks e activiteiten zoals traplopen of wandelen en anderzijds de regelmatige deelname aan een gestandaardiseerd inspanningstrainingsprogramma. De pro jecten die in het kader van dit doctoraat zijn uitgevoerd waren de ontwi kkeling van een fysiotherapeutische praktijkrichtlijn voor de behandelin g van patiënten met chronisch obstructief longlijden (Hoofdstuk 2), vali datie van meetapparatuur voor de registratie van dagelijkse activiteiten bij patiënten met COPD (Hoofdstuk 3), metingen van fysieke activiteit e n fysieke fitheid voor en na longtransplantatie (Hoofdstukken 4 en 5), e n de haalbaarheid en effecten van een gestructureerd inspanningstraining sprogramma bij patiënten na longtransplantatie (Hoofdstukken 5 en 6). Hoofdbevindingen van de ontwikkeling van een fysiotherapeutische praktij krichtlijn voor de behandeling van patiënten met COPD (Hoofdstuk 2) kunn en als volgt samengevat worden: Inspanningstraining is de hoeksteen van elke behandeling die als doel he eft het inspanningsvermogen en de levenskwaliteit van patiënten te verbe teren Bijkomende interventies om kortademigheid tijdens inspanningen te vermin deren zouden mogelijks een plaats als bijkomende behandelingen in een su bgroep van patiënten kunnen hebben. De behandeling van mucusklaring, vooral tijdens acute exacerbaties, vraa gt om verder onderzoek. Behandelingen die trachten het activiteitengedrag van patiënten tijdens en na een inspanningstrainingsprogramma te veranderen moeten in de klini sche praktijk getest worden. Uit de validering van activiteitenmonitors (Hoofdstuk 3) weerhouden wij dat de SenseWear en de Minimod activiteitenmonitors aanvullende informat ie over het dagelijks activiteitenprofiel van patiënten registreren. Bei de toestellen zijn bruikbaar om resultaten van interventies te evalueren , maar zouden ook gebruikt kunnen worden om patiënten feedback over hun eigen activiteitengedrag in interventies rond gedragsverandering te geve n. De Minimod is zeer nauwkeurig wat betreft het registreren van tijd di e in verschillende houdingen of tijdens wandelen wordt doorgebracht. Sta ppen worden door het toestel eveneens zeer nauwkeurig geregistreerd. De SenseWear registreert geen informatie over de tijd die in verschillende houdingen of bewegingen wordt doorgebracht en de registratie van stappen is minder nauwkeurig dan die van de Minimod. De armband was echter bete r in staat dan de Minimod om minuten van matig intense fysieke activitei t correct te herkennen. In de studie die het activiteitenprofiel van patiënten een jaar na longt ransplantatie onderzocht (Hoofdstuk 4) vonden wij signifcante afnamen in zowel de hoeveelheid als ook de intensiteit van dagelijkse activiteiten in vergelijking met een op leeftijd gematchde gezonde controlegroep. Ee rdere bevindingen van afnamen in fysieke fitheid en fysiek functioneren werden bevestigd. Meer deelname aan dagelijkse fysieke activiteiten was gerelateerd aan een beter bewaarde beenspierkracht, een beter inspanning svermogen en minder zelf ervaren beperkingen in het dagelijks functioner en. Op basis van deze resultaten kunnen wij concluderen dat de meeste pa tiënten na longtransplantatie niet naar een normaal dagelijks activiteit enpatroon terugkeren. Daarom denken wij dat een inactieve leefstijl waar schijnlijk naast andere factoren zoals anti-inflammatoire en immunosuppr essive medicaties en periodes van acute infecties of rejecties een belan grijke rol blijft spelen in het in stand houden van de geobserveerde afw ijkingen in fysieke fitheid. Een belangrijke beperking van dit project i s het feit dat er enkel op een tijdstip metingen uigevoerd zijn. Fysieke activiteit en fysieke fitheid zijn niet voorafgaande aan de transplanta tie gemeten. Daardoor was het niet mogelijk om met verschillende pre-tra nsplant graden van inactiviteit en deconditionering rekening te houden. Uit de cohort studie bij patiënten na longtransplantatie (Hoofdstuk 5) w eerhouden wij dat spierkracht na de ziekenhuisopname verder afneemt, voo ral bij patiënten met een langer verblijf op de intensieve zorgen afdeli ng. Ambulante revalidatie kan direct na de ziekenhuisopname gestart word en en draagt waarschijnlijk bij aan het herstel van de perifere spierfun ctie. Het is echter opvallend, dat de fysieke fitheid van patiënten zelf s na deelname aan een revalidatieprogramma van drie maanden niet in de b uurt van voorspelde normaalwaarden voor de leeftijdsgroep komt. De gemid delde quadricepskracht van de groep was op dit moment zelfs nog lager da n voor de transplantatie. Naast deze nieuwe inzichten is een belangrijke tekortkoming van deze studie het ontbreken van een controlegroep. Dit m aakte het onmogelijk om de effecten van de revalidatie te onderscheiden van het spontane herstel na de operatie. Om deze redenen is in het laatste project van dit proefschrift een geran domiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd (Hoofdstuk 6). Uit voorlopig e resultaten van deze studie kan geconcludeerd worden dat inspanningstra ining onder supervisie in de eerste drie maanden na ziekenhuisontslag he t functionele herstel na longtransplantatie bevordert. Na drie maanden t raining zijn de quadricepskracht, het functioneel inspanningsvermogen en de deelname aan dagelijkse activiteiten in de trainingsgroep duidelijk groter dan de spontane verbeteringen die in de controlegroep geobserveer d zijn. De verbeteringen in fysieke fitheid en deelname aan dagelijkse f ysieke activiteit worden echter niet weerspiegeld door subjectieve verbe teringen in de ervaren levenskwaliteit of het fysiek functioneren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Group for Cardiovascular and Respiratory Rehabilitation
Pneumology

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Doctoral Thesis Daniel Langer.pdf Published 827KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.