ITEM METADATA RECORD
Title: Relationship between dietary pattern, health, lifestyle and socioeconomic position
Other Titles: Relatie tussen voedingspatroon, gezondheid, levensstijl en socio-economische positie
Authors: Mullie, Patrick
Issue Date: 28-Apr-2010
Abstract: Epidemiologisch onderzoek suggereert een sterke relatie tussen indicator en voor socio-economische positie en gezondheid. Een lage socio-economis che positie werd met een verhoogde morbiditeit en een mortaliteit geasso cieerd. Socio-economische ongelijkheden kunnen gedeeltelijk het gevolg z ijn van verschillen in blootstelling aan risicofactoren. Een ongezonde v oeding werd sinds lang geassocieerd met een hoger risico op chronische z iekten. Een aantal studies in het verleden konden socio-economische verschillen in voedselconsumptie aantonen, doch in andere studies werd de dagelijkse voedselconsumptie minder beïnvloed door de socio-economische positie. D e verschillen in voedingsgewoonte tussen socio-economische posities zijn gewoonlijk te klein om de socio-economische verschillen tussen mortalit eit en morbiditeit te verklaren. Dit gebrek aan duidelijke relatie zou h et gevolg kunnen zijn van het gebruik van slechts één socio-economische indicator om de status van een individu te karakteriseren en/of aan een gereduceerde benadering van een voedingspatroon. Dit betekent dat slecht s een deel van het socio-economische positie concept met een deel van ee n totale voedingsgewoonte wordt gerelateerd. Het doel van dit onderzoek was van twee socio-economische indicatoren in komen en opleiding te relateren aan voedingspatronen. Voedingspatronen w erden onderzocht met Healthy Eating Index, Mediterranean Diet Score en H ealthy Dietary Pattern (principal component analysis). In deze studie zijn de prevalenties van roken en obesitas hoger voor de laagste socio-economische posities. Na aanpassing voor leeftijd, bleven opleiding en inkomen verbonden met het gezondste voedingspatroon. Zelfs wanneer beide socio-economische indicatoren samen in een model werden ge bruikt, bleven hoger inkomen en hoger onderwijs verbonden met een hogere score voor Healthy Eating Index, Mediterranean Diet Score and Healthy D ietary Pattern. Het gebruiken van beide socio-economische indicatoren sa men in een multivariaatmodel zal hun effect verminderen, maar de algemen e tendens blijft aanwezig. Een zwak punt van deze studie is de lage participatiegraad van 37%. Soci oeconomische en gezondheidsgegevens van niet deelnemers konden bekomen w orden, en waren niet verschillend van deelnemers. Tot conclusie, in dit onderzoek was een hogere socio-economische positie zoals bepaald door inkomen en opleiding systematisch geassocieerd met e en gezond voedingspatroon, onafhankelijk van de gekozen methode om het v oedingspatroon te bepalen. Vanuit praktisch oogpunt lijkt de keuze van Healthy Eating Index of de Mediterranean Diet Score beter, omdat pr incipal component analysis inhoudt dat meerdere arbitraire beslissingen moeten genomen worden. Opleiding lijkt de meest aangepaste socio-economi sche indicator te zijn, omwille van de sterke predicatieve capaciteiten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Nutrition (-)
Environment and Health - miscellaneous
Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.