ITEM METADATA RECORD
Title: Retrospectieve studie over de incidentie van sportblessures bij kitesurfers
Authors: Vanderstappen, Cedric ×
Bellemans, Johan #
Issue Date: 2010
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Ortho-Rheumato vol:8 issue:1 pages:3-7
Abstract: Kitesurfen is een watersport met een groeiende populariteit. Over die sport zijn nog steeds onvoldoende gegevens beschikbaar om algemene conclusies te kunnen trekken over de incidentie van sportblessures.
Een retrospectieve studie kan hierbij voor duidelijkheid zorgen en de eventuele aanzet geven tot de ontwikkeling van specifiekere preventieve en protectieve maatregelen om de blessureratio binnen deze sport te minimaliseren.
Er werd online een vragenlijst voorgelegd aan 120 kitesurfers. Dit maakte het mogelijk diverse blessures te analyseren en typerende blessures samen met hun blessuremechanismen naar voor te schuiven. Verder werden het aantal jaren ervaring en de blessurefrequentie vergeleken. Ten slotte errd er nog even stilgestaan bij eventuele preventieve maatregelen die, uitgaande van de blessuremechanismen, typerende blessures zouden kunnen beperken.
Bij 42 sporters werd een totaal van 128 blessures opgemeten, waarbij het aantal blessures per persoon varieerde tussen 1 en 11. De ervaring speelde een duidelijke rol bij de frequentie en ernst van deze blessures, die op hun beurt met een hoger aantal raadplegingen bij een arts konden gecorreleerd worden. Ook opvallend is dat er bij elk type blessure steeds een welbepaalde regio primeerde: snijwonden (14,8%) kwamen vooral voor in de voetzool en het been, distorsie (7,8%) bijna uitsluitend ter hoogte van de enkel, contusie (14,8%) gebeurde vooral ter hoogte van de thorax, overbelastingsletsels (21,1%) waren frequent ter hoogte van elleboog en knie.
De koppeling van de diverse blessuremechanismen aan enkele elementen eigen aan kitesurfen zorgde hier evenwel voor duidelijkheid.
Hieruit kan men concluderen dat kitesurfen als een risicovolle sport dient beschouwd te worden. Wegens de grote verscheidenheid van blessures dringt verder onderzoek zich op naar de implementatie van preventieve en protectieve maatregelen om het aantal blessures binnen deze groeiende sport tot een minimum te beperken.
ISSN: 1379-8928
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.