ITEM METADATA RECORD
Title: De werking van de Vlaamse strategische adviesraden verkend: een zelf-analyse
Authors: FobĂ©, Ellen ×
Brans, Marleen
Vancoppenolle, Diederik
Van Damme, Jan #
Issue Date: 2010
Publisher: Uitgeverij Vanden Broele
Series Title: Burger, Bestuur & Beleid vol:6 issue:2 pages:115-130
Abstract: Onderzoek toont aan dat er een duidelijke groei van het aantal inspraakmechanismen- en participatiearrangementen kan worden waargenomen in verschillende landen. Kenmerkend aan het Belgische bestel is dat deze inspraakprocessen vooral verlopen via formeel geïnstitutionaliseerde adviesraden. Ondanks het belang van de adviesraden als inspraak- en participatiearrangement bij uitstek, is er echter weinig gekend over de werking van deze organen in Vlaanderen. Dit artikel levert een bijdrage aan de reeds bestaande wetenschappelijke kennis over inspraakarrangementen in het algemeen en over de werking van adviesorganen binnen de Vlaamse overheid in het bijzonder. We analyseren die werking en maken hiervoor gebruik van een schriftelijk survey-onderzoek bij de leden van de adviesraden. De resultaten die in deze bijdrage worden besproken, hebben betrekking op aspecten uit de throughput-fase van het adviesproces. In onze analyse stellen we vast dat de strategische adviesraden voor de invulling van aspecten zoals consensus, facilitatoren en transparantie de juiste keuzes blijken te maken volgens de leden. Aan aspecten zoals betrokkenheid, en feedback en verantwoording dient dan weer meer aandacht te worden besteed. Een optimalisatie van deze aspecten door de adviesraden of de overheid zou ook de effectiviteit van de throughput-fase van het adviesproces kunnen verhogen
ISSN: 1379-5732
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
201304051215.pdf Published 1335KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.