ITEM METADATA RECORD
Title: Comment interpréter une revue? Quelques pistes de lecture
Authors: Mus, Francis # ×
Issue Date: Oct-2008
Publisher: Universite de Liege
Series Title: Contextes issue:4 pages:1-11
Conference: L’étude de revues littéraires en Belgique. Questions de méthode et perspectives. location:Leuven, BE date:29-30 may 2007
Abstract: In dit artikel wordt dieper ingegaan op de “betekenis” van een tijdschrift, in de dubbele zin van het woord: enerzijds de “interne” interpretatie, anderzijds de “externe” impact. Wat de interpretatie van het tijdschrift betreft, dienen twee hindernissen omzeild te worden. Ten eerste schrijft het discours van het tijdschrift zich in in twee verschillende logica’s: die van de lijn van het tijdschrift en die van de individuele auteurs. Deze logica’s vormen twee verschillende referentiekaders waarbinnen een tekst gelezen kan worden. Ten tweede dient men er zich van te vergewissen dat het tijdschrift niet functioneert als neutrale spiegel van de werkelijkheid, maar dat het een eigen dynamiek heeft. Bij het bepalen van de impact, wordt vertrokken van het netwerkmodel, waarin een zeker “reliëf” dient aangebracht te worden, om zo de impact van de verschillende tijdschriften te kunnen blootleggen. Meer bepaald wordt ingezoomd op het complexe croyance-begrip, dat als bindmiddel fungeert en het netwerk bijeenhoudt. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van het Belgische tijdschrift L’art libre (1919-1922).
ISSN: 1783-094X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.