ITEM METADATA RECORD
Title: Active Structural Acoustic Source Control of Rotating Machinery (Actieve structurele akoestische controle van roterende machines)
Other Titles: Active Structural Acoustic Source Control of Rotating Machinery
Authors: Stallaert, Bert
Issue Date: 21-Apr-2010
Abstract: Het doel van actieve structurele akoestische controle (ASAC) is de reduc tie van het afgestraalde geluid door het integreren van structurele actu atoren in het gecontroleerde systeem. Dit in tegenstelling tot (i) passi eve strategieën, die gebruik maken van dempende materialen, akoestische barrières of omkastingen en in tegenstelling tot (ii) actieve geluidscon trole, waarbij akoestische actuatoren worden gebruikt. Deze thesis stelt een actieve structurele akoestische broncontrolestrategie voor en past deze toe op roterende machines. Het doel van broncontrole is zo vroeg mo gelijk in te grijpen in het transferpad tussen de storingsbron en de gel uidsafstralende elementen, om het controle-ontwerp te vereenvoudigen en de performantie te verhogen. Daarom wordt de actuator zo dicht mogelijk bij de storingsbron geplaatst. Binnen het domein van ASAC, levert deze t hesis zowel theoretische als experimentele bijdragen. Een eerste bijdrag e is de ontwikkeling van een geschikte controle-actuator; een actief lag er met piëzo-elektrische actuatoren, gemonteerd rond het bestaande lager , beïnvloedt de krachtoverdracht tussen de as en het machineframe. De tw eede bijdrage is het onderzoeken van geschikte controlestrategieën voor roterende machines, waar voornamelijk periodische storingen voorkomen; r epetitieve controle en periodische filtered-X LMS controle. Zowel bestaa nde modelgebaseerde ontwerptechnieken worden beschouwd, als nieuwe niet- modelgebaseerde technieken, specifiek ontwikkeld voor ASAC toepassingen, waar de beschouwde systemen typisch een hoge modale densiteit vertonen in het gecontroleerde frequentiegebied. De thesis vergelijkt de techniek en zowel theoretisch als experimenteel; de experimenten worden uitgevoer d op een opstelling met het actief lager als controle-actuator. De derde bijdrage tenslotte, is de frequentiedomeinanalyse van periodische filte red-X LMS controle; een gevoeligheidstransferfunctie en een convergentie criterium worden afgeleid. De gevoeligheidstransferfunctie geeft de rela tie tussen de storing en het foutsignaal en is als zodanig een maatstaf voor de performantie. Het convergentiecriterium vat alle ontwerpparamete rs samen in één uitdrukking en biedt een krachtig hulpmiddel voor h et ontwerp en de analyse van periodische filtered-X LMS regelaars.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Production Engineering, Machine Design and Automation (PMA) Section

Files in This Item:
File Status SizeFormat
thesis_Bert_Stallaert.pdf Published 4542KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.