ITEM METADATA RECORD
Title: Loosely Coupled Transformation Chains. How to Enable Transformation Reuse with Traceability Information (Los gekoppelde transformatiekettingen. Transformatiehergebruik met behulp van traceerbaarheidsinformatie)
Other Titles: Loosely Coupled Transformation Chains. How to Enable Transformation Reuse with Traceability Information
Authors: Vanhooff, Bert; M0331449
Issue Date: 26-Apr-2010
Abstract: Modelgedreven ontwikkeling (MDE) stimuleert het gebruik van abstracte mo dellen. Door gebruik te maken van modellen kunnen ontwikkelaars een syst eem beschrijven op een manier die goed bij het probleemdomein aansluit. Daarenboven kunnen fouten vermeden worden door technische implementatied etails te verbergen. Modeltransformaties zijn een ander belangrijk onder deel van MDE. Deze voegen automatisch technische details toe door hoog-n iveau modellen te vertalen naar meer concrete modellen (model-naar-model ) of broncode (model-naar-text). Door verschillende (domein-gebonden) Domein-Specifieke modelleringstalen (DSLs) te combineren bekomen we een goede balans tussen de kost voor de ontwikkeling van modelleringstalen en de expressieve kracht van onze mo dellen. Deze aanpak wint momenteel aan belang ten kostemono van de algem ene modelleringstalen. MDE heeft een belangrijke invloed op het ontwikkelingsproces en bijhoren de on- twikkelomgeving (ontwikkelingsprogrammaÂ’s). We stellen Model Mana gement voor om automatisch de vele MDE artefacten (modellen, metamodelle n, transformaties) te beheren. Hiertoe beschouwen we MDE artefacten en h un relaties als elementen van groter model. Dit is een belangrijk uitgan gspunt doorheen de thesis. In plaats van een monolitische transformatie, die hoog-niveau modellen r echtstreeks naar broncode omzet, kunnen we de modellen gradueel transfor meren met een ketting van transformaties. Deze aanpak heeft twee voordel en. Ten eerste is elke deeltransformatie eenvoudiger te implementeren en te onderhouden omdat ze maar een enkel aspect behandelt. Ten tweede sti jgt de mogelijkheid tot hergebruik. We bereiden Model Management uit tot Transformatie Management door modellering en uitvoering van transformat ies en transformatiekettingen mogelijk te maken. Sommige deeltransformaties vereisen kennis over relaties tussen hun invo ermodellen. Het vergaren van deze informatie geeft soms aanleiding tot h et ontstaan van afhankelijkheden tussen transformaties op implementatien iveau. Dit heeft een negatieve impact op de herbruikbaarheid van transfo rmaties. We hebben daarom een techniek ontwikkeld die gegenereerde trace erbaarheidsinformatie gebruikt om de nodige relaties beschikbaar te make n en zo afhankelijkheden te vermijden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD.pdf Published 8127KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.