ITEM METADATA RECORD
Title: Somatisch onderzoek bij nieuw opgenomen psychiatrische patiënten in Vlaamse algemene psychiatrische ziekenhuizen
Other Titles: [Somatic investigation of psychiatric patients newly admitted to Flemish general psychiatric hospitals]
Authors: Neirinck, G ×
Eneman, M
De Cort, Paul #
Issue Date: Jan-2006
Series Title: Tijdschrift voor Psychiatrie vol:48 issue:3 pages:175-183
Abstract: BACKGROUND: In Flanders there is as yet very little consensus concerning the extent and content of somatic investigations available to and conducted on patients newly admitted to psychiatric hospitals. AIM: To obtain an overview of the numbers and specialisms of medical-somatic staff at Flemish general psychiatric hospitals, the equipment available and the somatic routine examinations regularly requested. METHOD: We compiled a questionnaire about current hospital policy concerning the diagnosis of physical illnesses in newly admitted patients and the availability of diagnostic facilities. We submitted the questionnaires to 20 Flemish psychiatrist hospitals. RESULTS: The commonest type of medical equipment available at these psychiatric hospitals consisted of ECG, X-ray and ultrasonic devices. The routine examinations that were requested most frequently were blood and urine tests, ECG'S, clinical examinations, and X-rays of the thorax. The numbers and specialisms of somatic doctors at these hospitals vary from one hospital to the next. Sometimes a hospital does not have any somatic doctors at all. CONCLUSION: The general psychiatric hospitals in Flanders do not have a uniform policy concerning somatic examinations on newly admitted patients. The equipment and the numbers and specialisms of the medical-somatic staff vary from one hospital to another. It seems reasonable that extra investigations such as blood tests, ECG's and thorax X-rays should be conducted when case histories and clinical examinations indicate that such testing may be useful.

ACHTERGROND: In Vlaanderen bestaat weinig consensus over de omvang en inhoud van het somatisch onderzoek bij nieuw opgenomen psychiatrische patiënten. Doel: Het in kaart brengen van de aanwezige medische-somatische staf, de beschikbare apparatuur en de aangevraagde somatische routineonderzoeken in de Vlaamse algemene psychiatrische ziekenhuizen. Methode: Bij twintg Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen werd een door de auteurs opgestelde vragenlijst voorgelegd over het beleid inzake de opsporing van lichamelijke ziekten bij opname en de beschikbare mogelijkheden daarbij. Resultaten: De medische apparatuur die het meest frequent aanwezig is in de benaderde psychiatrische ziekenhuizen bestaat uit een ECG-apparaat, een röntgenapparaat en een echograaf. De meest voorkomende routinematig aangevraagde onderzoeken zijn: bloed- en urineonderzoek, ECG, klinisch onderzoek en een röntgenfotot van de thorax. De bezetting met somatische artsen in deze ziekenhuizen is vrij uiteenlopend; soms is er zelfs geen enkele somatische arts. Conclusie: In de Vlaamse algemene psychiatrische ziekenhuizen ontbreekt een uniform beleid voor het somatisch onderzoek bij nieuw opgenomen patiënten. Ook de beschikbare apparatuur en de aanwezig medisch-somatische staf verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. Het lijkt aangewezen om pas naar aanleiding van de bevindingen bij anamnese en klinisch onderzoek, aanvullende onderzoeken te overwegen.
URI: 
ISSN: 0303-7339
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.