ITEM METADATA RECORD
Title: Geluk, geloof en levensbeschouwing. Een kleine studie naar de gelijkenissen en verschillen tussen heil en geluk
Authors: Brabant, Christophe
Issue Date: 2010
Publisher: Halewijn
Host Document: Sporen van heil. Christus in een multireligieuze wereld
Conference: Logos V. "Voor ons en omwille van ons heil" Christus in een multireligieuze wereld edition:5 location:Leuven date:3 May 2010
Abstract: In deze bijdrage vertrek ik van de vraag hoe het menselijk geluk zich verhoudt tot christelijk heil. Om die vraag te beantwoorden, vertrek ik van enkele bevindingen en onderzoeksresultaten naar het algemeen menselijk welbevinden met enkele merkwaardige vaststellingen. Vervolgens richt ik de aandacht naar factoren die door mensen aangeduid worden als bron van geluk. Deze korte fenomenologische schets van het geluk besluit ik met enkele ‘structurele’ kenmerken van menselijk geluk. In een tweede luik geef ik een impressie van wat onder christelijk heil verstaan mag worden en ga ik dieper in op de structurele gelijkenis tussen menselijk geluk en christelijk heil. Tot slot laat ik zien dat het hier niet om een eenvoudige correlatie gaat, maar dat christelijk heil een ‘herbeschrijving’ is van menselijk geluk.
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.