ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: V.H. Matthews, More Than Meets the Ear: Discovering the Hidden Contexts of Old Testament Conversations, Grand Rapids, MI / Cambridge, UK, Eerdmans, 2008; xii+198 blz., €25,00, ISBN 978-0-8028-0384-9
Authors: Nathan, Emmanuel
Issue Date: 2010
Series Title: Tijdschrift voor Theologie vol:50 issue:2 pages:259-259
Abstract: Wanneer we vandaag de dag in aanraking komen met een oudtestamentisch verhaal zijn we dermate ver verwijderd van de oorspronkelijke context dat we onder het oppervlak niet langer de andere lagen die in het verhaal vervat zitten opmerken. In dit boek brengt M. ons in contact met kritische communicatietheorieën die ons, zoals hij aantoont, kunnen helpen om deze extra lagen van oude Israëlitische gesprekken bloot te leggen. Het boek telt vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk leidt de lezer in in sociolinguïstiek en discoursanalyse. Het tweede hoofdstuk analyseert het verhaal van Juda en Tamar uit Gen 38 met behulp van deze methodes. Het volgende hoofdstuk stelt gespreksanalyse voor, die vervolgens wordt toegepast op de gesprekken tussen David en Michal (2 Sam 6), en tussen David, Nabal en Abigaïl (1 Sam 25). In het vierde hoofdstuk zorgt een studie van de confrontatie tussen koning Achab en de profeet Michajehu (1 K 22) voor een kennismaking met een methode (positioning theory) die gebruikt wordt om gesprekken in het openbaar te onderzoeken. Het laatste hoofdstuk onderzoekt hoe ruimtelijke situering een belangrijke factor is in sociale interactie en manieren van vertellen. Er worden voorbeelden aangehaald uit Jes 7; 36 en Jer 36. Het boek geeft een eclectische indruk. Soms wordt het behoorlijk technisch, al wordt de lezer bijgestaan door een verklarende woordenlijst en talrijke behulpzame noten met extra informatie. Ondanks het kleine en compacte formaat van het boek vraagt het een gemeend engagement teneinde het ten volle te kunnen gebruiken. De lezer die men voor ogen had, is ongetwijfeld een gemotiveerde student Oude Testament die bereid is zich in te werken in de sociale wetenschappen.
ISSN: 0168-9959
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.