ITEM METADATA RECORD
Title: Histomonas meleagridis (blackhead): molecular characterisation, diagnosis and prevention
Other Titles: Histomonas meleagridis ('blackhead') moleculaire karakterisatie, diagnose en preventie
Authors: Bleyen, Nele
Issue Date: 19-Feb-2010
Abstract: Histomonas meleagridis (‘blackhead’): moleculaire karakterisatie, diagno se en preventie Histomonosis (‘blackhead’) wordt veroorzaakt door de flagellaire protozo ön Histomonas meleagridis en is één van de belangrijkste aandoening en bij kalkoenen. De infectie gebeurt via de caeca, maar verspreidt zich daarna via de poortader naar de lever en eventueel naar andere organen. De parasiet veroorzaakt karakteristieke necrotische letsels in en verdi kkingen van de caecale mucosa, een typische kaasachtige prop in het caec ale lumen en necrotische hepatitis. Bij kalkoenen kan deze ziekte tot 10 0% mortaliteit leiden, terwijl dit bij andere hoenderachtigen zoals kipp en slechts in beperkte mate tot dood zal leiden, maar wel kan bijdragen tot algemene morbiditeit. Door het grote aanbod aan farmacologische midd elen in de 20ste eeuw, werd H. meleagridis lange tijd onder controle geh ouden en was er weinig behoefte om onderzoek te verrichten naar de paras iet. Hierdoor zijn er momenteel enkele cruciale hiaten in de kennis van H. meleagridis, voornamelijk op moleculair vlak. Op het einde van de vor ige eeuw en in het begin van deze eeuw werd het gebruik van alle farmaco logische middelen tegen histomonosis bij voedsel-producerende dieren ech ter in de Europese markt verboden, waardoor deze ziekte opnieuw een opma rs kende in deze landen. Hierdoor is het doel van dit doctoraat een nieu w middel te vinden dat pluimvee, en voornamelijk kalkoenen, kan bescherm en of eventueel behandelen tegen histomonosis. Vooreerst werd de ef ficiëntie van paromomycine als therapeutisch en als profylactisch middel getest tegen H. meleagridis bij kalkoenen. Verder werden de eerste s tappen gezet tot de moleculaire karakterisatie van de parasitiet, wat to t identificatie van kandidaatantigenen zou kunnen leiden voor vaccinontw ikkeling. Een vaccin dient echter een protectieve immuunrespons te induc eren, wat voor H. meleagridis nog niet opgehelderd is. Daarom werd in dit doctoraat de protectieve waarde van een systemische antistoffenresp ons tegen de parasiet bij kalkoenen onderzocht. Daarnaast is het tot op heden moeilijk vast te stellen hoe ver H. meleagridis verspreid is, a angezien de gevoeligheid bij hoenderachtigen voor deze parasiet sterk ve rschilt en verschillende hoenderachtigen als dragerdieren kunnen optrede n. Bovendien kunnen de symptomen van en de letsels in de organen van zie ke dieren fout geïnterpreteerd worden. Hierdoor is een laatste doel van dit doctoraatsonderzoek een gevoelige en specifieke diagnostische test t e ontwikkelen voor de detectie van H. meleagridis.
ISBN: 978-90-8826-125-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Division of Gene Technology (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
doctoraatsthesis Nele Bleyen.pdf Published 2170KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.