ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een evenwaardige beoordeling van ecologische, economische en sociale effecten van de toename aan overstromingen door de klimaatverandering: het ADAPT-verhaal
Authors: Coninx, Ingrid ×
De Smet, Lieven
De Sutter, Renaat #
Issue Date: 2007
Series Title: Water vol:2007 issue:33 pages:30-36
Abstract: Hoewel er nog veel onzekerheid bestaat over de gevolgen van de klimaatverandering zullen deze, in de afwezigheid van een doordacht adaptatiebeleid, substantieel zijn. De overheid ziet zich geconfronteerd met beperkte middelen, waadoor adaptatiemaatregelen moeten verantwoord worden op basis van hun kosteneffectiviteit. De gevolgen van de klimaatverandering grijpen in op alle facetten van de maatschappij en onze leefomgeving. Een adaptatiestrategie dient dus gestoeld te zijn op een integrale analyse waarbij
maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s) en multi-criteria analyses (MCA’s) vaak worden aangewend voor de presentatie van de voor- en nadelen van een project. Zowel deze integrale analyse als deze afwegingsinstrumenten kennen nog belangrijke verbeterpunten. Dit artikel beschrijft deze problematiek en presenteert de doelstellingen en leerpunten uit het ADAPT-project. Het project beoogt de ontwikkeling van een beleidsinstrument voor de evenwaardige beoordeling van geïntegreerde maatregelen tegen de ecologische,economische en sociale effecten van de toename van overstromingen door de klimaatverandering.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
water28-5-08HI.pdf Published 2171KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.