ITEM METADATA RECORD
Title: De pijlers van het peilingsonderzoek
Authors: Gielen, Sarah ×
Willem, Lien
Van Nijlen, Daniƫl
Janssen, Rianne #
Issue Date: May-2009
Conference: Onderwijs Research Dagen 2009 location:Leuven date:27-29 May 2009
Abstract: Peilingsonderzoek is noodzakelijkerwijs gebaseerd op twee pijlers: een inhoudelijke en een methodologische. De inhoudelijke pijler wordt gevormd door de eindtermen van het te toetsen domein. Deze eindtermen worden vertaald in een toetsmatrijs die aangeeft welke dimensies in rekening worden gebracht bij het ontwikkelen van toetsopgaven. De methodologische pijler bestaat uit de logica van de meetschaal. Deze meetschaal geeft aan waar leerlingen en opgaven zich situeren ten opzichte van elkaar. Experten kunnen dan op basis van een inhoudelijke analyse aan de opgavenkant aangeven wat het minimumprestatieniveau is om te spreken van een beheersing van de eindtermen. Op die manier kan bepaald worden hoeveel leerlingen uit een grote representatieve steekproef de eindtermen beheersen. Omdat de toetsopgaven ook inhoudelijk kunnen worden gekenmerkt, kan de cesuur ook worden omschreven in termen van wat leerlingen kunnen of nog niet kunnen. Als kwaliteitscontrole op het Vlaamse onderwijsniveau is het niet alleen belangrijk om naar de gemiddelde prestatie te kijken, maar is het ook relevant om de verschillen tussen leerlingen, klassen en scholen in kaart te brengen. Dit gebeurt aan de hand van multiniveau-analyses op de vaardigheidsscores, waarbij achtergrondkenmerken van leerlingen, leerkrachten, klassen en scholen in rekening worden gebracht. Bij de presentatie zullen de verschillende facetten van de onderzoeksmethoden en –resultaten van het peilingsonderzoek worden geïllustreerd op basis van recente Vlaamse peilingen in het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs over Frans, Nederlands, wiskunde en biologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Quantitative Psychology and Individual Differences
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.