ITEM METADATA RECORD
Title: Cijferen met jongeren. Een doorlichting van de arbeidsmarktsituatie van jongeren in Vlaanderen en Europa (WSE report 4-2007)
Authors: Tielens, Maarten
Vermandere, Caroline
Issue Date: 2007
Publisher: Steunpunt WSE
Abstract: De laatste jaren werd vooral gesproken over de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan op macro-economisch vlak. Het reilen en zeilen van de jongeren op de arbeidsmarkt werd daarbij een beetje overschaduwd. Ten onrechte, want het gaat uiteindelijk om een niet onaanzienlijke groep met een vaak precaire arbeidsmarktsituatie. De hernieuwde beleidsaandacht is dan ook erg welkom.

Dit rapport wil een uitgebreide stand van zaken geven van de arbeidsmarktsituatie van jongeren. Daartoe wordt een veelheid aan cijfers verzameld waarbij de Vlaamse jongeren worden vergeleken met hun leeftijdsgenoten in de andere gewesten en Europese landen. Na een demografische schets worden de belangrijkste indicatoren met betrekking tot de arbeidssituatie (werkzaamheid en werkloosheid) besproken. Een derde luik focust op de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt met onder meer aandacht voor ongekwalificeerde uitstroom, de schoolverlaters en het combineren van werk en studie. In een vierde paragraaf wordt tot slot ingegaan op de arbeidssituatie van werkende jongeren, met een bespreking van deeltijdarbeid, tijdelijke arbeid, atypische arbeid, sectorale verdeling en verloning. Een laatste blok bekijkt de mobiliteit van jongeren op de arbeidsmarkt.
ISBN: 97 890-8873-004-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
WSE_4_volledig.pdf Published 598KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.