ITEM METADATA RECORD
Title: Platelet interactions during vessel wall inflammation and thrombosis in mice
Other Titles: Plaatjesinteracties tijdens vaatwandinflammatie en trombose in muizen
Authors: Daenens, Kimberly
Issue Date: 18-Jan-2010
Abstract: Bloedplaatjes spelen een cruciale rol in hemostase. Recente stu dies suggereren dat bloedplaatjes ook een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van inflammatoire reacties, gerelateerd aan atherogenese. Geactiveerde endotheelcellen brengen verschillende moleculen tot expressie die een rol spelen in de adhesie van bloedplaatjes en leukocyt en. Bovendien gaan bloedplaatjes binden met circulerende monocyten en granulocyten en beïnvloeden zo het inflammatoir karakter van deze ce llen. Deze processen zijn receptor-ligand gemedieerd en sommige wo rden bijkomend gereguleerd door schuifkrachten (shear stress). Bij een verstoord evenwicht tussen activering en inhibitie van deze signaal -transductie pathways kan er trombosering van een bloedvat of atheroscle rose van de vaatwand optreden. Op dit ogenblik zijn er echter wein ig therapeutische mogelijkheden om deze interacties bij te sturen en is er onvoldoende inzicht in de shear stress gereguleerde wisselwerking tus sen endotheel, bloedplaatjes en inflammatoire cellen. Om deze dynamische processen beter te kunnen begrijpen hebben we een in vivo model ontwikkeld waarmee we in “real-time” plaatjesinteractie s kunnen visualiseren. Afhankelijk van het type muis en de opgeleg de condities vertonen deze interacties verschillen, die kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd worden aan de hand van de videobeelden. D it model hebben we dan ook gebruikt in vijf verschillende deelaspecten v an plaatjesinteracties in vaatwandinflammatie en trombose. 1° P-selectine is een plaatjesadhesie molecule dat vrijkom t in zowel geactiveerd endotheel als in geactiveerde bloedplaatjes. Het zorgt voor interacties tussen plaatjes en leukocyten en speelt daa rdoor een rol bij het recruteren van inflammatoire cellen ter hoogte van geactiveerd endotheel. Dit komt voor bij chronische vaatwandinfla mmatie en kan leiden tot atherosclerotische degeneratie. Inhibitie van P-selectine zou dan ook op lange termijn atherosclerose kunnen verh inderen. Onze observaties tonen aan dat galluszuur (gallic acid , een polyfenol dat o.a. in rode wijn voorkomt) P-selectine gemedieerde interacties tussen plaatjes en leukocyten kan verhinderen. Dit zag en we niet alleen in vitro onder dynamische condities maar ook in viv o en in concentraties die aanwezig zijn bij een normale consumptie va n rode wijn. Daarmee kunnen we een gedeeltelijke verklaring geven voor de “French Paradox”: Frankrijk kent een relatief lagere incidentie van cardiovasculaire ziekten dan de meer noordelijk gelegen l anden en de USA, ondanks een vergelijkbaar vetrijk dieet. Deze par adox wordt in verband gebracht met een hogere consumptie van rode wijn. 2° Vasculair tissue factor (TF) bindt en activeert factor VII (FVIIa), hecht zich op een fosfolipidenoppervlak en initieert de ext rinsieke stollingscascade. In een groeiende trombus geraakt deze T F echter meer en meer geïsoleerd en wordt zijn rol al snel overgenomen d oor circulerend TF. Dit wordt vrijgezet door geactiveerde leukocyt en en getransporteerd in microvesikels die gaan binden aan de groeiende trombus via plaatjes P-selectine. Inhibitie van dit circulerend TF zou dan ook anti-trombotisch werken zonder risico op systemische blo edingen vermits het vasculair TF ongemoeid wordt gelaten. Door geb ruik te maken van verschillende soorten TF in ons in vivo model, hebb en we kunnen aantonen dat galluszuur, naast zijn anti-inflammatoire e igenschappen, ook een anti-trombotisch potentieel heeft via de inhibitie van P-selectine gemedieerde TF-geïnduceerde coagulatie. 3° Thrombospondin-1 (TSP1) is een glycoproteïne dat aanwez ig is in de vaatwand, slechts in lage concentraties in het plasma circul eert en vooral vrijkomt uit geactiveerde bloedplaatjes. Tot nu toe werd de mogelijke rol van TSP1 in bloedplaatjesaggregatie en stabilisat ie alleen in vitro bestudeerd. Onze in vivo studies he bben aangetoond dat TSP1 de recrutering van bloedplaatjes regelt door be scherming van de VWF-multimeren tegen het knippen door ADAMTS13, een metalloproteinase dat fungeert als een VWF-protease. TSP1 was hier bij niet noodzakelijk voor een normale bloedplaatjesaggregatie, maar reg elde wel de adhesie van de trombus op de vaatwand. 4° Recombinant factor VIIa werd aanvankelijk alleen gebrui kt om acute bloedingen te behandelen bij hemofilie-patienten, maar wordt nu ook meer en meer toegepast bij andere stollingsstoornissen of bij pl aatjesdefecten zoals ernstige trombocytopenie. Perfusiestudies in vitro hebben inderdaad aangetoond dat FVIIa de plaatjesadhesie stimul eert of zelfs herstelt. Door gebruikt te maken van TSP1-/- muiz en hebben we een spontaan embolisatiemodel ontwikkeld met massieve tromb usvorming ter hoogte van de femorale vene en embolisatie in de microcirc ulatie van de muizenlong. In deze studie hebben we aangetoond dat FVIIa de adhesie verhoogde van adherente bloedplaatjes met een sterk ger educeerde embolisatie als gevolg. Dit gebeurde bij plasmaconcentra ties van FVIIa die op zichzelf geen protrombotisch effect genereerden. 5° Bij vaatwandbeschading komt subendotheliaal VWF en collage en bloot te liggen die bloedplaatjes aantrekken om dit defect te kunnen afdichten. Om deze interacties te versterken worden P2 receptoren geactiveerd door ADP en ATP die dan verder gaan instaan voor de activeri ng van de bloedplaatjes. Eén pathway verloopt hierbij via ERK2 (Extracellular signal‑Regulated Kinase 2) dat zowel door de plaatj esreceptor GPIb als door P2X1 kan geactiveerd worden. ERK2 si gnalisatie werd echter alleen bestudeerd in shear stress onafhankelijke modellen en aangezien interacties tussen GPIb en VWF slechts in flow&#82 09;condities bestudeerd kunnen worden, zijn wij in ons muismodel gaan ki jken of ERK2 activering in vivo ook een rol speelt in shear stress af hankelijke voorwaarden. Onze bevindingen toonden aan dat P2X1 en E RK2 in vivo allebei een rol spelen in shear stress gecontroleerde tro mbose maar dat ERK2 activering vooral gebeurt via GPIb‑vWF interac ties en minder P2X1 gemedieerd is.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Faculty of Medicine - miscellaneous
Vascular Surgery
Molecular and Vascular Biology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.