ITEM METADATA RECORD
Title: The rules of DNA recognition by the androgen, progesterone, mineralocorticoid and glucocorticoid receptors
Other Titles: De regels van DNA herkenning door de androgeen, progesteron, mineralocorticoïde en glucocorticoïde receptoren.
Authors: Denayer, Sarah
Issue Date: 3-Feb-2010
Abstract: De steroïdhormonen zijn betrokken bij een hele reeks van functies in het menselijke lichaam. Terwijl androgenen een rol spelen in de ontwikkelin g, groei en het in stand houden van het mannelijke voortplantingsstelsel , zijn progestagenen nodig voor de ontwikkeling en het behoud van de zwa ngerschap. Mineralocorticoïden, daarentegen, reguleren het natrium en ka lium niveau in het lichaam, terwijl glucocorticoïden beschouwd worden al s stresshormonen. De steroïdhormonen werken door de binding aan hun resp ectievelijke NR3C receptoren (AR, PR, MR en GR). De NR3C receptoren zijn ligand-induceerbare transcriptiefactoren die binden aan specifieke horm oon-responsieve DNA elementen welke de eerste stap uitmaken van de trans criptionele controle. We hebben aangetoond dat alle NR3C receptoren binden aan gelijkaardige D NA sequenties. Wanneer deze beschreven zijn in androgeen-gereguleerde ge nen, worden deze klassieke androgeenresponsieve elementen (AREs) genoemd . De AR en PR hebben echter nog een bijkomende set van responsieve eleme nten, die we selectieve AREs of PREs noemen. Onze data suggeren een allo sterische invloed van de DNA sequentie op de activiteit van de NR3C rece ptoren. Een grondige analyse van de architectuur van de AREs toont aan dat deze allemaal opgebouwd zijn uit twee hexameren die een sequentie hebben die lijkt op 5’-AGAACA-3’ en beide hexameren worden gescheiden door exact dr ie nucleotiden. De klassieke AREs en PREs lijken op een ‘inverted repeat ’ van deze hexameren, terwijl de selectieve AREs en PREs een meer uitges proken ‘direct repeat’ uiterlijk hebben. Bovendien tonen we aan dat de N R3C receptoren enkel functioneel zijn op dimere bindingsplaatsen en niet ter hoogte van monomere bindingsplaatsen. Om de toekomstige zoektocht n aar AREs in nieuwe AR-bindende genomische regio’s te vergemakkelijken, h ebben we een in silico zoekmachine ontwikkeld. Een ARE reporter muis zou een androgeen gevoelig reportergen in zi jn genoom bevatten waardoor de activiteit van de AR in alle weefsels van een levend dier zichtbaar wordt. Onze pogingen voor de ontwikkeling van zo een muis zijn echter mislukt. We stellen voor dat methylatie van het luciferase reporter gen hier een rol in speelde. Tenminste in vitro hebben we kunnen aantonen dat methylering van het reportergen leidt tot een verminderde transcriptie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Laboratory of Molecular Endocrinology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.