ITEM METADATA RECORD
Title: Attachment security in refugee families: an analysis of attachment- and trauma-specific representational sequelae of forced displacement and their narrative assessment
Authors: De Haene, Lucia
Issue Date: 17-Dec-2009
Abstract: Onderzoek naar de psychosociale gevolgen van georganiseerd geweld en ged wongen migratie wijst op de pervasieve impact van pre-migratie trauma en post-migratie stressoren op het psychosociale welbevinden van gevluchte kinderen en volwassenen. Een ruime meerderheid van studies richt zich o p prevalentie-onderzoek naar psychiatrische morbiditeit en symptomatolog ie en lokaliseert hierdoor de psychosociale impact van gedwongen migrati e in de lineaire, causale relatie tussen traumatische life-events en int ra-individuele gevolgen binnen klinische beelden van diagnostische const ructen. Onderzoek naar het gezinsfunctioneren tijdens het gedwongen migr atieproces toont echter aan hoe relationele processen van intra-familial e steun, gezinsconflict en -geweld, en trauma-communicatiepatronen wezen lijke determinanten vormen van individueel disfunctioneren. Hoewel deze bevindingen over migratie-specifieke gezinsprocessen sterk duiden op ver stoorde ouderlijke beschikbaarheid tijdens de cumulatie van pre- en post -migratie stressoren, ontbreken tot hiertoe studies over gehechtheid in vluchtelingengezinnen. Dit proefschrift beoogt hiertoe een analyse van r elationele veiligheid in vluchtelingengezinnen te ontwikkelen en formule ert de onderzoekshypothese van een verstoorde gehechtheidskwaliteit in d e context van georganiseerd geweld, verlies, en separatie. Een explorati eve analyse van de gehechtheidsstatus bij gevluchte ouders en kinderen o mschrijft de rol van relationele veiligheid tijdens migratie-specifieke traumatisering. Het proefschrift onderzoekt relationele veiligheid in vluchtelingengezin nen in een narratieve meervoudige gevalsstudie met zeven vluchtelingenge zinnen uit Irak, Kosovo, Pakistan, de Russische Federatie (Ingoesjetië), Somalië, Sri Lanka, en Soedan. Voorafgaand aan de empirische bevindinge n situeren twee inleidende delen de onderzoeksvraag naar gehechtheid in vluchtelingengezinnen in een ruimer kader. Deel I schetst de ervaringen van vluchtelingen vanuit een life history-benadering en introduceert de migratie-narratieven van de gezinnen uit de meervoudige gevalsstudie (n= 7). Deze verhalen van trauma en ontworteling, ontwikkeld samen met de pa rticiperende ouders, schetsen gedwongen migratie als een complex proces van sequentiële traumatisering en ondersteunen een relationele conceptua lisering van het psychosociale functioneren van gevluchte kinderen en vo lwassenen vanuit processen op gezins- en community-niveau. Deel II biedt een verdere uitwerking van dit relationele begrip van migr atie-specifieke traumatisering. Een literatuurstudie van gezinsprocessen tijdens gedwongen migratie omschrijft de risico- en protectieve rol van het gezinsfunctioneren als determinant van psychosociaal welbevinden. Deel III specificeert dit gezinsperspectief naar de onderzoeksvraag betr effende relationele veiligheid tijdens gedwongen migratie en exploreert empirische bevindingen uit de meervoudige gevalsstudie. Resultaten uit d e afnames van het Gehechtheidsbiografisch Interview met vluchtelingenoud ers (n=11) wijzen op de rol van migratie-trauma in hun gehechtheidsnarra tieven. Een analyse van deze gehechtheidsverhalen beschrijft de pervasie ve impact van gedwongen migratie op zowel de verstoorde integratie van t raumatische ervaringen als op de ontwikkeling van onveilige gehechtheids representaties bij gevluchte ouders. Bevindingen uit de afnames van een ontwikkelde migratie- en trauma-specifieke gehechtheidsmeting bij vlucht elingenkinderen (n=8) duiden op de potentiële disruptie van ouderlijke r esponsiviteit en affectieve ouder-kind communicatie in de context van tr auma, verlies, en separatie. Deze exploratieve analyses van gehechtheids narratieven bij gevluchte ouders en kinderen wijzen sterk op het ingrijp en van collectief trauma op relationele processen binnen de gezinsunit. Ze omschrijven hoe de gevolgen van traumatische stressoren relationele v eiligheid beïnvloeden en zo de pervasieve impact van geweld en verlies h erhalen of bufferen binnen gezinsrelaties zelf. Deel IV richt de analyse op de narratieve onderzoeksrelatie. Een uitwerk ing van raakpunten van postmodern narratief onderzoek en gezinstherapeut ische praktijk kadert hun convergentie binnen de epistemologische ontwik keling naar een performatief begrip van taal en binnen de notie van kwal itatief onderzoek als agent van empowerment. Een consecutieve analyse be vraagt hoe deze theoretische convergentie functioneert binnen narratief trauma-onderzoek en onderzoekt hoe de dominante focus op persoonlijke gr oei bij participanten de balancerende beweging tussen herhaling en herst el van trauma binnen de narratieve onderzoeksrelatie ontkent. Tot slot biedt een integratieve discussie een weergave van de voornaamst e empirische bevindingen uit de meervoudige gevalsstudie, een exploratie van onderzoeksvragen voor verder gehechtheidsonderzoek met vluchtelinge ngezinnen, en een reflectie op de methodologische en klinische implicati es van de studie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
Parenting and Special Education

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD Lucia De Haene (final).pdf Published 990KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.