ITEM METADATA RECORD
Title: Wetenschappelijke toepassing van klinische diagnostiek bij kinderen met een cochleair implantaat
Authors: Boons, Tinne
Van Wieringen, Astrid
Peeraer, Louis
Stollman, Martin
Weymans, Marja
Wouters, Jan #
Issue Date: 22-Apr-2009
Conference: Fontys Onderzoekscongres edition:2 location:Eindhoven, the Netherlands date:22 April 2009
Abstract: Inleiding: Sinds ruim 20 jaar wordt cochleaire implantatie (CI) met veel succes toegepast bij dove en ernstig slechthorende kinderen en volwassenen. Met een CI kunnen gehoorsensaties door middel van elektrische stimulatie van de gehoorzenuw succesvol hersteld worden. De landelijke neonatale gehoorscreening heeft geleid tot vroege diagnosestelling en bijgevolg ook snelle behandeling en
begeleiding. Onderzoek toont aan dat zeer vroege auditieve interventie ten goede komt aan de spraak- en taalontwikkeling. Ten opzichte van op ‘latere leeftijd’ geïmplanteerde kinderen moeten de verwachtingen op het gebied van de hoor-, spraak- en taalontwikkeling dan ook bijgesteld worden. Er is echter nog maar weinig grootschalig onderzoek verricht naar deze talige ontwikkelingsaspecten en hoe ze gerelateerd zijn aan andere ontwikkelingsfactoren (leeftijd van het kind bij implantatie, revalidatie, onderwijs, …). Doelstelling: Het doel van dit onderzoek is om de hoor-, spraak- en taalontwikkeling bij Nederlandse en Vlaamse kinderen met een cochleair implantaat in kaart te brengen. Nu de populatie van geïmplanteerde kinderen sterk toeneemt, is het aangewezen om over ‘groeicurven’ te beschikken.
Op die manier wordt een beter inzicht verkregen in de te verwachten resultaten en kan ook tijdig ingegrepen worden wanneer de ontwikkeling afwijkt of stagneert. Deze ‘groeicurven’ of ontwikkelingsprofielen kunnen gekoppeld worden aan verschillende variabelen, zoals de leeftijd van
het kind en de leeftijd bij implantatie. Hiermee wordt hopelijk meer inzicht verschaft in die factoren
die verantwoordelijk zijn voor achterstand of variatie zodat onderwijs en revalidatie hierop afgestemd kunnen worden. Methode: De studie is retrospectief van aard. Er zijn in het werkveld reeds zeer veel klinische
testgegevens beschikbaar die kunnen bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek. Deze manier om gegevens te verzamelen verhoogt de interactie met de klinische praktijk en respecteert de patiënten maximaal door extra testen tot een minimum te beperken. Het accent zal dus gelegd
worden op het inventariseren en analyseren van zoveel mogelijk bestaande gegevens van verschillende CI-centra in Vlaanderen en Nederland. De eerste gegevens van het implantatiecentrum UZ Leuven en de dovenschool KIDS uit Hasselt zullen gepresenteerd worden. Resultaten: Alle testgegevens omtrent de hoor- en taalontwikkeling van twintig Vlaamse kinderen met een CI werden opgevraagd, verzameld en geanalyseerd. Eveneens werden van deze kinderen
omgevingsgebonden variabelen opgenomen die mogelijk de hoor- en taalontwikkeling kunnen beïnvloeden. Deze data maken het mogelijk individuele en globale ontwikkelingsprofielen op te stellen. Hieruit blijkt dat er een zeer grote variatie is in de hoor- en taalontwikkeling van deze groep kinderen.
Conclusie: De sterke variatie in resultaten op basis van deze beperkte set klinische data bevestigt de nood aan een grootschalig onderzoek. Het illustreert de onzekerheid waar logopedisten en audiologen in het werkveld dagdagelijks mee worstelen. Dit maakt dat de vraagstelling zowel klinisch
als wetenschappelijk bijzonder actueel en relevant is. Om voldoende zicht te krijgen op de hoor- en taalontwikkeling en antwoord te bieden aan deze vraagstelling, is een uitgebreide inventarisatie en follow-up van deze populatie zowel in Vlaanderen als in Nederland noodzakelijk.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Group Experimental Oto-rhino-laryngology
Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation
Health Care and Chemistry Department - Geel Campus - TM K
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.