ITEM METADATA RECORD
Title: Groundwater and Geochemical Modelling of the Unconfined Brussels Aquifer, Belgium.
Other Titles: Grondwater en Geochemische Modellering van de freatische Brussel Aquifer, België.
Authors: Peeters, Luk
Issue Date: 19-Jan-2010
Abstract: De Brussel aquifer is een heterogene vrije watervoerende laag in Midden- België waarvoor in deze studie een methodologie ontwikkeld is om de bela ngrijkste processen die de chemische samenstelling van het grondwater be ïnvloeden te identificeren en kwantificeren. Een Self-Organizing Map (SOM) analyse, een techniek voor visualisatie va n multi-dimensionele data en niet-lineaire verkennende data analyse, is toegepast op een chemische dataset met de belangrijkste ionen en redoxge voelige parameters om groepen in de dataset af te lijnen en verbanden tu ssen parameters te identificeren. Met behulp van een grondwater model zijn voor elke staalname locatie het voedingsgebied, de stroomlijnen en de verblijftijd in het grondwater be rekend. De invloed van de onzekerheid in hydraulische geleidbaarheid en grondwatervoeding is meegenomen in de resultaten met de Generalized Like lihood Uncertainty Estimation (GLUE) methodologie. De SOM met hoofdionen en redox-gevoelige parameters is vervolgens uitgeb reid met de resultaten van de grondwatermodellering, namelijk het landge bruik en bodemtype in het voedingsgebied, de berekende verblijftijden en de diepte tot de watertafel. Op basis van deze analyse zijn tien versch illende conceptuele geochemische modellen opgesteld om de samenstelling van het grondwater te verklaren. De processen waar rekening mee gehouden wordt zijn concentratie van regenwater door evapotranspiratie,productie van CO2 door vegetatie, oplossen van calciet, kation uitwisseling in de bodem en additionele, antropogene bronnen van opgeloste stoffen. De bij drage van elk proces in de samenstelling van elk grondwaterstaal is bere kend met behulp van PHREEQC en de Generalized Likelihood Uncertainty Est imation - Bayesian Model Averaging (GLUE-BMA) methodologie om onzekerhei d in parameters en conceptuele modellen in rekening te brengen. De studie wijst uit dat er een sterk verband bestaat tussen geobserveerd e chemische samenstelling en landgebruik, verblijftijd en diepte tot de watertafel. Het oplossen van calciet is het dominante proces dat de chem ische samenstelling van het grondwater bepaalt, maar de additionele, ant ropogene bronnen leveren een belangrijke bijdrage tot de totale samenste lling van het grondwater. Bijdragen van regenval en kationuitwisseling z ijn eerder beperkt.
ISBN: 978-90-8649-309-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Division of Geology
Teacher Training Geography - Geology (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD_Luk_Peeters.pdf Published 48866KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.