ITEM METADATA RECORD
Title: Gedeelde opvoeding op het kinderdagverblijf? Een onderzoek naar de samenwerking en afstemming tussen ouders en pedagogisch medewerkers
Authors: Allewijn, Pieternella; S0186102
Issue Date: 14-Dec-2009
Abstract: Gedeelde opvoeding op het kinderdagverblijf? Een onderzoek naar de samen werking en afstemming tussen ouders en pedagogisch medewerkers Ellen P.J. Allewijn Promotor: Prof. dr. Paul Smeyers Copromotor: Dr. Bas Levering (Fontys Hogescholen; Univ. Utrecht) KU Leuven, Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor wijsgerige pedagogie k In hoofdstuk één worden de maatschappelijke ontwikkelingen in Neder land in de kinderopvang, en met name van het kinderdagverblijf uiteengez et. Pas sinds het begin van de jaren negentig stijgt het aantal kinderda gverblijven enorm. Het is maatschappelijk steeds meer geaccepteerd dat o uders hun kinderen voor een paar dagen per week naar het kinderdagverbli jf brengen, zodat de ouders kunnen werken. Tegenwoordig blijft ongeveer 90% van de moeder na de geboorte van het eerste kind werken, al is het m aar voor een paar dagen. Het feit dat steeds meer kinderen gebruik maken van het kinderdagverblijf en dat kinderen in de afgelopen jaren steeds meer uren per week op het kinderdagverblijf doorbrengen, maakt dat de op voeding voor een groot deel op het kinderdagverblijf plaatsvindt. De ged eelde verantwoordelijkheid in de opvoeding veronderstelt, dat pedagogisc h medewerkers en ouders moeten samenwerken en dat zij de leefwerelden op elkaar moeten afstemmen in het belang van het kind. Deze pedagogische s amenwerking en afstemming is het centrale onderwerp van dit doctoraatspr oject. In hoofdstuk twee worden de centrale begrippen toegelicht en een overzic ht gegeven van de nationale en internationale literatuur over dit onderw erp. In hoofdstuk drie volgt een uiteenzetting van het onderzoeksdesign. In h et onderzoek zijn vier kinderdagverblijven door middel van actieonderzoe k, gebaseerd op de ideeën van Kemmis, onderzocht. In het onderzoek zijn de ouders en de pedagogisch medewerkers met elkaars mening geconfronteer d om bewustwording op gang te brengen en aanbevelingen te bedenken zodat de pedagogische samenwerking op de betreffende kinderdagverblijven verb eterd zou kunnen worden. Op elk kinderdagverblijf is het onderzoek binne n een periode van zes maanden door middel van verschillende methoden uit gevoerd. In totaal hebben er 54 interviews, 97 participerende observatie s, 20 gespreksgroepen plaatsgevonden en zijn er 4 vragenlijsten voor de terugkoppeling en 4 vragenlijsten voor de evaluatie gebruikt. In hoofdstuk vier tot en met zeven zijn de casussen uitgebreid beschreve n. De casushoofdstukken beginnen met een algemene beschrijving van het kinderdagverblijf, het dagritme, de indeling en een uiteenzetting v an het pedagogisch beleid. Daarna volgt er de analyse van de interviews en de gespreksgroepen. In deze analyse is onderscheid gemaakt tussen de verkregen inzichten en bewustwording van de respondenten én de daad werkelijke veranderingen in de praktijk. Tevens zijn de actielijsten met de aanbevelingen beschreven en de uitkomsten van de evaluatie. In hoofdstuk acht zijn de onderzoeksvragen beantwoord. Uit de resultaten is gebleken dat ouders en pedagogisch medewerkers het kinderdagverblijf vooral als een opvangplek beschouwen waar kinderen als gevolg van hun v erblijf leren en niet omdat ouders en pedagogisch medewerkers voor ogen hebben wat kinderen zouden moeten leren. Kinderen leren volgens hen voor namelijk sociale vaardigheden. Ook is duidelijk geworden dat die visie o p de rol van het kinderdagverblijf in de opvoeding ervoor zorgt dat de p edagogische samenwerking een ad hoc karakter heeft, waarin alleen over o pvoedingkundige zaken wordt gesproken als er een aanleiding is. Daarbij wordt de afstemming (de pedagogische inhoud) voornamelijk bepaald door d e communicatie en door de ideeën die ze hebben over opvoeding op het kin derdagverblijf. De samenwerking is van vier factoren afhankelijk, nameli jk de kenmerken van ouders en de kenmerken van pedagogisch medewerkers, de pedagogische inhoud en de communicatie. Het wegnemen van de communica tieve belemmeringen in de samenwerking maakt de weg vrij om met elkaar d ieper op de pedagogische aspecten in te gaan. Het feit dat ouders en ped agogisch medewerkers niet goed op de hoogte zijn van elkaars wensen, maa kt dat het pedagogische gesprek nauwelijks op gang kan komen. De aanbevelingen in de actielijsten hebben een pedagogisch, communicatie f of een algemeen karakter gehad. Het zijn vooral de communicatieve verb eteringen die de kinderdagverblijven in het onderzoek in gang hebben gez et, waardoor de pedagogisch medewerkers uiteindelijk meer met de ouders op één lijn zitten en elkaar daardoor beter informeren. Ook is op a lle kinderdagverblijven pedagogische beleid ontwikkeld om meer reflectie in het denken en handelen te creëren. In hoofdstuk negen worden de onderzoeksresultaten in het bredere perspec tief geplaatst van het kinderopvangonderzoek in het algemeen. Ten slotte wordt in hoofdstuk tien de vraag gesteld wat de resultaten va n de vier casussen nu betekenen en kunnen betekenen voor andere kinderda gverblijven, in andere woorden, in hoeverre kunnen anderen leren van cas e studies.
Table of Contents: Inhoudsopgave

Samenvatting (p. 2)

English summary (p. 3)

Hoofdstuk 1 - Inleiding (p. 6-20)
1.1 Ouders en hun visie op kwaliteit op het kinderdagverblijf
1.2 De betrokken actoren van de formele kinderopvang
1.3 Vraagstelling onderzoek

Hoofdstuk 2 - Samen opvoeden in de kinderopvang? (p. 21-33)
2.1 Pedagogische kijk op onderzoek in de kinderopvang
2.2 De pedagogische samenwerking verder uitgelegd

Hoofdstuk 3 - Onderzoeksdesign (p. 34-54)
3.1 Aard van het onderzoek
3.2 Opzet van het onderzoek
3.3 Uitvoering van het onderzoek

Hoofdstuk 4 - Casus A, een ‘druk-gemêleerd’ kinderdagverblijf (p. 55-99)
4.1 Het onderzoeksproces
4.2 Wijkbeschrijving
4.3 Het kinderdagverblijf A
4.4 Belevingsanalyse kinderdagverblijf A
4.5 Analyse gespreksgroepen
4.6 Terugkoppeling
4.7 Evaluatie
4.8 Nabeschouwing
4.9 Eigen indruk
Bijlage: actielijst en respondentenlijst casus

Hoofdstuk 5 - Casus B, een ‘zakelijk-nieuw’ kinderdagverblijf (p. 100-143)
5.1 Het onderzoeksproces
5.2 Wijkbeschrijving
5.3 Het kinderdagverblijf B
5.4 Belevingsanalyse kinderdagverblijf B
5.5 Analyse gespreksgroepen
5.6 Terugkoppeling
5.7 Evaluatie
5.8 Nabeschouwing
5.9 Eigen indruk
Bijlage: actielijst en respondentenlijst casus

Hoofdstuk 6 - Casus C, een ‘welvarend-dorps’ kinderdagverblijf (p. 144-195)
6.1 Het onderzoeksproces
6.2 Wijkbeschrijving
6.3 Het kinderdagverblijf C
6.4 Belevingsanalyse kinderdagverblijf C
6.5 Analyse gespreksgroepen
6.6 Terugkoppeling
6.7 Evaluatie
6.8 Nabeschouwing
6.9 Eigen indruk
Bijlage: actielijst en respondentenlijst casus

Hoofdstuk 7 - Casus D, een ‘provinciaals-stads’ kinderdagverblijf (p. 196-244)
7.1 Het onderzoeksproces
7.2 Wijkbeschrijving
7.3 Het kinderdagverblijf D
7.4 Belevingsanalyse kinderdagverblijf D
7.5 Analyse gespreksgroepen
7.6 Terugkoppeling
7.7 Evaluatie
7.8 Nabeschouwing
7.9 Eigen indruk
Bijlage: actielijst en respondentenlijst casus

Hoofdstuk 8 – De pedagogische samenwerking en afstemming (p.245-266)
8.1 Opvoeding in relatie tot de pedagogische samenwerking en afstemming
8.2 De vorm en inhoud van de pedagogische samenwerking en afstemming
8.3 Optimaliseren van de pedagogische samenwerking en afstemming

Hoofdstuk 9 – De resultaten in de breder perspectief
(p. 267-271)

Hoofdstuk 10 – Nawoord (p. 272-275)

Literatuur (p. 276-281)

Algemene bijlagen (p. 282-288)
-A: Topiclijst interview pedagogisch medewerkers en ouders
-B: Topiclijst observatie
-C: Terugkoppelingformulier
-D: Evaluatieformulier

English summary (p. 289-302)

Dankwoord (p. 303)
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Education, Culture and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Doctoraat E. Allewijn 22 sept. 2009.pdf Published 2272KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.