ITEM METADATA RECORD
Title: Relations, Reputations, Regulations: An Anthropological Study of the Integration of Romanian Immigrants in Brussels, Lisbon and Stockholm.
Other Titles: Relaties, Reputaties, Regelingen: Een Antropologische Studie van de Integratie van Roemeense Migranten in Brussel, Lissabon en Stockholm
Authors: Trappers, Ann; S0040064
Issue Date: 27-Nov-2009
Abstract: Na de val van het communisme werd Roemenië een belangrijk emigratieland. Roemenen werden in heel wat landen dan ook een significante ‘nieuwe’ mi grantengroep. Deze studie maakt gebruik van etnografische methoden om te analyseren en te vergelijken hoe het deze Roemeense migranten vergaat i n drie Europese hoofdsteden, namelijk Brussel, Lissabon en Stockholm. Da artoe werd antropologisch veldwerk verricht gedurende negen maanden in d e drie steden in de periode 2007-2008. De incorporatietypologie van Alejandro Portes werd gebruikt om de onderz oeksresultaten te ordenen en om de vergelijking te vergemakkelijken. Dez e typologie onderscheidt drie cruciale ‘receptieniveaus’ voor de (econom ische) incorporatie van groepen migranten in de Amerikaanse samenleving: het nationale beleid, de publieke opinie en de co-etnische gemeenschap die de migrant aantreft bij aankomst. De typologie werd enigszins aangep ast om ze beter bruikbaar te maken in de Europese context en in onze stu die in het bijzonder. Op het vlak van het nationale beleid was de invloed van het immigratiebe leid op de migratie- en integratiepraktijken van Roemeense migranten dui delijk aantoonbaar. De invloed van het integratiebeleid aantonen, bleek daarentegen minder evident. Alle aspecten van het integratiebeleid bleke n immers nauw verweven met één of meer plaatselijke omgevingsfactoren, w at het aflijnen van de precieze impact van het beleid bemoeilijkte. Vers chillen in integratiebeleid en in de manier waarop Roemeense migranten o p dit beleid reageerden, konden wel worden vastgesteld voor de drie sted en. Roemenen bleken ook een enigszins verschillende reputatie te hebben in d e drie studiecontexten, en deze reputatie werd weerspiegeld in de zelfre presentatie van de migranten. Deze vaststelling bevestigt de invloed van de publieke opinie op de integratiepraktijk en op de kansen die een bep aalde groep heeft op de arbeidsmarkt. Ze laat ook zien dat de identifice ring van een bepaalde groep steeds in verband staat met de context waari n die itentificering plaatsheeft. De studie bevestigt tenslotte ook Portes’ analyse van wat de sterkte van een migrantengemeenschap uitmaakt, namelijk haar grootte en de diversit eit aan beroepen onder de leden ervan. Omdat er echter geen duidelijk ge definieerde Roemeense gemeenschap bestond, werd Portes’ term “co-etnisch e gemeenschap” vervangen door “co-etnische formaties”. Tot slot werd een aantal overeenkomsten duidelijk tussen de drie onderzo ekscontexten wat de integratie van Roemeense migranten betreft. De belan grijkste daarvan zijn de toenemende transnationalisering van de migratie , die gepaard gaat met een toenemende ‘hybridizatie’ van de culturele id entificatie van de Roemeense migrant. Migratieprojecten zijn ook steeds minder vooraf duidelijk gedefinieerd. Religieuze gemeenschappen bleken d e belangrijkste referentiepunten en ontmoetingsplaatsen binnen de Roemee nse migrantenbevolking. Er kon een wijdverspreid wantrouwen worden vastgesteld onder Roemenen je gens hun onbekende landgenoten. Het concept van de “drie lichamen” van S cheper-Hughes en Lock bleek nuttig om de cohesie binnen de Roemeense mig rantenbevolking te conceptualiseren. De personen die als het meest betro uwbaar golden, waren degenen die het dichtst bij de “body-self” (pers oonlijk lichaam) stonden. De ziel (suflet) vormt het centrum van het persoonlijk lichaam en blijkt in verband te kunnen worden gebracht met d e meeste van de positieve aspecten van de Roemeense etnisch-nationale id entiteit. De ruimere Roemeense co-etnische bevolking en de Roemeense staat werden gezien als organismen die niet harmonieus functioneerden. Tegelijk was e r bij velen echter een verlangen naar een sterker samenhangend sociaal l ichaam (“social body”). Het gegeneraliseerde wantrouwen onder Roemeen se migranten wordt in deze studie geïnterpreteerd tegen de achtergrond v an de meervoudige liminaliteit waarin deze personen zich bevinden als vr eemdelingen, recente EU-onderdanden met zowel een Europese als een Balka n-identiteit en mensen afkomstig uit een staat die nog steeds ‘in transi tie’ is.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre

Files in This Item:
File Status SizeFormat
ann revised version.pdf Published 3966KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.