ITEM METADATA RECORD
Title: Improving Software and Data Management in Contemporary IT Systems (Het verbeteren van software- en gegevens-beheer in hedendaagse IT systemen)
Other Titles: Improving Software and Data Management in Contemporary IT Systems
Authors: Delaet, Thomas
Issue Date: 15-Dec-2009
Abstract: IT systemen zorgen ervoor dat we taken effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren, ze bieden ons een rijkere gebruikerservaring en laten ons to e om dingen te doen die we ons voorheen niet konden inbeelden. IT system en die gebruikt worden, moeten ook beheerd worden. Het beheer van IT sys temen is het thema van dit proefschrift. Meer in het bijzonder richten w e ons op het beheer van de software van IT systemen en het beheer van de gegevens op IT systemen. Software- en gegevensbeheer is relevant in zow el een thuis context en een zakelijke context. IT systemen in een thuis context worden gekenmerkt door een beperkt aantal apparaten en gebruiker s die geen tijd willen besteden aan het beheer van hun apparaten. IT sys temen in een zakelijke context worden gekenmerkt door grote aantallen ap paraten en een team van ervaren systeembeheerders die verantwoordelijk z ijn voor het beheer van deze apparaten. In een thuis context bieden besturingssystemen eenvoudige gebruikersinte rfaces aan voor het installeren, verwijderen en configureren van softwar e. Ze geven de gebruiker ook de optie om beveilingsupdates automatisch t e installeren. Voor gegevensbeheer zijn er ook GUI programma's om gegeve ns te backupen en synchroniseren. Niettegenstaande is het een feit dat v eel gebruikers niet eens back-up nemen en een USB-stick gebruiken als ze gegevens tussen apparaten willen synchroniseren. Dit gegeven bewijst da t gegevensbeheer omslachtig blijft voor veel gebruikers. Het gebruiksvri endelijker maken van gegevensbeheer is het eerste doel van dit proefschr ift. In een zakelijke context maken veel organisaties gebruik van een central e gedeelde opslag oplossing voor hun behoeften inzake gegevensbeheer. De ze gecentraliseerd gedeelde opslagruimte wordt beheerd door de IT afdeli ng. Efficiënt beheer van de software op een groot aantal machines gebeur t met behulp van tools die repetitieve taken automatiseren. Echter, deze tools opereren vaak op een te laag niveau voor de complexiteit van de h edendaagse IT systemen. Het ontwikkelen van een hoger niveau tool voor s oftwarebeheer in een zakelijke context is het tweede doel van dit proefs chrift. Om deze twee doelen te realiseren hebben we twee systemen ontworpen, ont wikkeld en geëvalueerd: CIMPLE en PoDIM. CIMPLE is een middleware voor g egevensbeheer die geschikt is voor de thuis context. CIMPLE biedt een ri jke API die applicaties kunnen gebruiken voor hun behoeften inzake datao pslag. CIMPLE automatiseert synchronisatie en backup van de gegevens van een gebruiker en de API biedt primitieven voor het delen van gegevens m et vrienden en voor uitgebreide zoekopdrachten. PoDIM is een hoog-niveau tool voor softwarebeheer in een zakelijke context. PoDIM biedt een hoog -niveau taal om de vereiste configuratie in een computer-infrastructuur te specifiëren. PoDIM maakt modellering van afhankelijkheden tussen mach ines mogelijk en past abstractie mechanismen toe om grote en diverse IT systemen efficiënt te beheren. Behalve de hierboven beschreven innovaties, heeft ons onderzoek een ster k integrerend karakter wat betreft bestaande prototypes en technologieën . Als gevolg hiervan ligt er zowel bij CIMPLE als bij PoDIM een grote na druk op praktische toepasbaarheid. Samenvattend ondersteunt CIMPLE de evolutie in desktopomgevingen van de traditionele bestanden- en mappenstructuur naar een apparaatonafhankelij ke opslag van gegevens met rijkere metadata. PoDIM laat toe om de softwa re in een computerinfrastructuur op een hoger niveau te beheren. Dit lei dt tot minder fouten in de computerinfrastructuur en minder kosten om de computerinfrastructuur te beheren.
Table of Contents: 1. Introduction
2. CIMPLE: A data management middleware for the home context
3. A taxonomy framework for software management
4. PoDIM: A language for software management in a business context
5. Conclusion
ISBN: 978-94-6018-161-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:
File Status SizeFormat
phd.pdf Published 12317KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.