ITEM METADATA RECORD
Title: Ethnic and Cultural Diversity, Integration Policies and Social Cohesion in Europe. A Comparative Analysis of the Relation between Cultural Diversity and Generalized Trust in Europe
Authors: Reeskens, Tim
Issue Date: 18-Dec-2009
Abstract: De vraag of het sociale weefsel wordt aangetast door een toenemende maat schappelijke complexiteit en diversiteit heeft altijd al het voorwerp va n onderzoek gevormd in de sociale wetenschappen. De recente stijging in immigratie naar de geïndustrialiseerde landen heeft deze onderzoeksvraag opnieuw hoog op zowel de onderzoeks- als de beleidsagenda geplaatst. In zijn doctoraal proefschrift gaat Tim Reeskens na of de sociale samenhan g systematisch zwakker is in Europese landen met een hoge mate van diver siteit en of integratiebeleid de sociale cohesie in gemengde samenleving en kan versterken. Alvorens deze vraag beantwoord kan worden is eerst nagegaan hoe sociale cohesie in diverse samenlevingen voorgesteld kan worden. Traditionele de finities die bijvoorbeeld uitgaan van een gedeelde set van waarden en no rmen impliceren automatisch een conflictmodel. Echter, klassieke sociolo gische theorieën leren dat in complexe samenlevingen sociale samenhang b erust op de interdependentie van gedifferentieerde delen binnen deze sam enleving. Deze interdependentie wordt tevens vergemakkelijkt door veralg emeend vertrouwen, een individuele attitude die zich leent voor landenve rgelijkend onderzoek in Europa en sterk afhankelijk is van de nationale context. Ook al biedt veralgemeend vertrouwen een valide weergave van sociale coh esie in complexe samenlevingen, toch zijn er verschillende theoretische verklaringen die stellen dat deze vorm van vertrouwen onder druk staat i n gemengde settings. Empirisch onderzoek in Amerika lijkt deze hypothese bovendien kracht bij te zetten. Echter, wanneer deze relatie grondig be studeerd wordt in Europa dan blijkt er van een systematische uitholling van het sociale weefsel door het aandeel vreemdelingen, een stijging in immigratie of de sociale afstand van de immigrantenbevolking met de autochtone bevolking geenszins sprake te zijn. Wanneer de factor integratiebeleid, ten slotte, mee in rekening wordt ge nomen valt op dat landen met een open beleid hogere niveaus van veralgem eend vertrouwen onder hun bevolking laten optekenen dan landen met een r estrictief beleid. Echter, de meest diverse landen met een open beleid w orden niet gekenmerkt door systematisch hogere niveaus van vertrouwen in vergelijking met de meest gemengde landen met een restrictief beleid. De algemene conclusie is dan ook dat diversiteit en sociale cohesie in E uropa elkaar niet lijken uit te sluiten. Bovendien blijkt dat de beste o pties om het sociale weefsel van een samenleving te versterken vooral te liggen in het verbeteren van de socioeconomische positie, zowel op het nationale niveau (een goede economie) als op het individuele niveau (ond erwijs en tewerkstelling).
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Centre for Political Research

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD_TimReeskens.pdf Published 6523KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.