ITEM METADATA RECORD
Title: Identity styles in adolescence: Measurement and associations with perceived parenting, personal well-being, and interpersonal functioning
Authors: Smits, Ilse; M0227268
Issue Date: 11-Dec-2009
Abstract: Het doel van dit proefschrift is om beter zicht te krijgen op identiteit sstijlen, manieren om identiteitsgerelateerde informatie te verwerken. D e laatste jaren is er heel wat literatuur verschenen over deze stijlen. Dit proefschrift probeert op verschillende manieren de literatuur over i dentiteitsstijlen uit te breiden. We hebben eerst de relaties tussen cruciale opvoedingsdimensies en de st ijlen onderzocht. Een informatie-georiënteerde stijl werd positief voors peld door steun en psychologische controle. Een normatieve stijl werd po sitief voorspeld door steun en gedragsmatige controle. Een verward-vermi jdende stijl werd positief voorspeld door psychologische controle en neg atief door gedragsmatige controle van de moeder. Ten tweede construeerden we de Identity Style Inventory-Version 4. Via e xploratorische en confirmatorische factoranalyses werd een versie met 24 items ontwikkeld. De psychometrische eigenschappen van het instrument w erden onderzocht in een cross-nationale studie in drie landen, namelijk België, Nederland en de Verenigde Staten. De test-hertest betrouwbaarhei d en de stabiliteit waren bevredigend en de correlaties met gerelateerde constructen waren in de verwachte richting. Ten derde onderzochten we de relaties tussen motieven achter het gebruik van een informatie-georiënteerde of een normatieve stijl en aspecten va n psychosociale aanpassing van adolescenten. Er werd gevonden dat de mot ieven achter de stijlen bijkomende variantie verklaarden bovenop de stij len in identiteitsbinding en persoonlijk welbevinden, maar niet in ethni sche vooroordelen. Ten vierde vonden we dat empathie een tussenliggende rol speelde tussen enerzijds de informatie-georiënteerde stijl en interpersoonlijk gedrag e n anderzijds tussen de verward-vermijdende stijl en interpersoonlijk ged rag. Empathie speelde geen tussenliggende rol tussen de normatieve stijl en interpersoonlijk gedrag. Ten vijfde vonden we dat gehechtheid aan vrienden een belangrijke tussen liggende variabele was die relaties tussen stijlen en intimiteit kan ver klaren. (a) De relatie tussen de verward-vermijdende stijl en intimiteit werd volledig gemedieerd door gehechtheid. (b) Het effect van de inform atie-georiënteerde stijl op vriendschapskwaliteit werd partieel gemediee rd door vermijdende gehechtheid. (c) Er waren indirecte effecten via ver mijdende gehechtheid van de informatie-georiënteerde stijl op eenzaamhei d en van de verward-vermijdende stijl op vriendschapskwaliteit. Er waren ook indirecte effecten via angstige gehechtheid van de normatieve stijl op eenzaamheid en vriendschapskwaliteit. In een laatste hoofdstuk worden de implicaties van deze bevindingen voor de identiteitstheorie besproken en suggesties voor verder onderzoek ged aan.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
Centre for Developmental Psychology (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
DoctoraatIlseSmits.pdf Published 626KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.