ITEM METADATA RECORD
Title: Auto-immune hepatitis: een overzicht van 112 opeenvolgende patiënten
Authors: George, Christophe ×
Buchel, E
Van Steenbergen, Werner
Nevens, Frederik
Verslype, Chris
Yap, Sing Hiem
De Groote, Jan
Fevery, Johan #
Issue Date: 2004
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:60 issue:12 pages:880-889
Abstract: Een overzicht wordt gegeven van 112 opeenvolgende patiënten met auto-immune hepatitis. De aandoening kan zich acuut of chronisch aandienen met een patroon gaande van toevallig gevonden stoornissen van levertests tot acuut leverfalen. De diagnose moet vermoed worden bij niet-virale leveraandoeningen met significant gestegen antinucleaire factor en/of actine-antistoffen en met hoge gammaglobulinenconcentraties. Er is geen echte leeftijdspredispositie. De man-vrouwverhouding bedraagt 1: 2,5.
Deze aandoening kan veelal zeer goed behandeld worden met een combinatietherapie van corticosteroïden en azathioprine. Onze ervaring leert dat een hoge dosis corticosteroïden aanleiding kan geven tot ernstige verwikkelingen, vooral bij oudere patiënten. Een lagere dosering lijkt veelal voldoende. Bij 50 % van de patiënten kon de corticosteroïdentherapie gestopt worden.
De langetermijnoverleving van doeltreffend behandelde patiënten is bijna vergelijkbaar met deze van een controlepopulatie. In totaal stierven 10 patiënten: 3 aan acuut leverfalen, 2 laattijdig aan een hepatocellulair carcinoom en 1 aan een cerebraal lymfoom. Drie oudere patiënten overleden t.g.v. sepsis, mogelijk mede veroorzaakt door een hoge dosis steroïden. Vijf patiënten ondergingen een levertransplantatie, van wie 1 overleed t.g.v. aspergillose.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hepatology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.