ITEM METADATA RECORD
Title: Mergers and acquisitions: When do they really create value?
Other Titles: Mergers and acquisitions: when do they really create value?
Authors: Luypaert, Mathieu
Issue Date: 17-Dec-2009
Abstract: In deze doctoraatsthesis, worden de motieven achter recente Europese fus ies en overnames (F&Os) en hun implicaties in termen van abnormale koers rendementen en synergie realisatie onderzocht. Deze onderwerpen ko men aan bod in drie hoofdstukken. In een eerste hoofdstuk, onderzoeken we empirisch de determinanten van g roei via F&Os in een typisch Continentaal Europees land, België. H iervoor onderzoeken we 378 private en beursgenoteerde ondernemingen die samen 816 F&Os aankondigden gedurende de periode 1997-2005 en vergelijke n deze steekproef met ondernemingen die geen externe groei nastreefden.& nbsp; Door bedrijfskarakteristieken, industrie- en marktvariabelen te on derzoeken, kunnen we nagaan welke motieven belangrijk zijn in de besliss ing om een fusie of overname door te voeren. Onze resultaten tonen aan dat bedrijfsgrootte en immateriële vaste activa de F&O beslissing s ignificant positief beïnvloeden, terwijl het aandeel van bankleningen in de totale schuld een negatieve impact heeft. Bovendien komen F&Os significant meer voor in industrieën waar bedrijven op een relatief kle ine schaal opereren, die relatief minder geconcentreerd zijn, en waar re cent een deregulering heeft plaatsgevonden. Daarnaast, tonen we oo k aan dat de determinanten van de F&O beslissing verschillend zijn in in dustrieën met lage dan wel hoge groei. Ten slotte, besluiten we da t interne en externe groei onderling onafhankelijke groeistrategieën zij n. Het tweede hoofdstuk focust op de determinanten van abnormale rendemente n voor aandeelhouders in een steekproef van horizontale F&Os in Europa g edurende de periode 1997-2008. Onze resultaten tonen aan dat aande elhouders van de doelonderneming een statistisch significant abnormaal r endement realiseren van 16.57% in een periode van 50 dagen voor de F&O a ankondiging tot 50 dagen erna. Aandeelhouders van de overnemende o ndernemingen realiseren echter een insignificant negatief abnormaal rend ement van 0.80% gedurende deze periode. Het gecombineerde abnormal e koerseffect bedraagt 1.62%, wat illustreert dat groei via F&Os duideli jk een waardecreërende strategie is. Uit deze studie blijkt verder dat industrie condities een significante impact hebben op de koerseffec ten van de combinerende ondernemingen rond de aankondiging van de F&O ov ereenkomst. We vinden dat de concentratie in de industrie, de oper ationele prestaties op industrieniveau, en de verhouding van de som van de grootte van de overnemende en doelonderneming ten opzichte van de min imum efficiënte schaal in de industrie, significant negatief gerelateerd zijn aan de totale waardecreatie. De relatie tussen omzetgroei op industrieniveau en waardecreatie is U-vormig. Daarnaast, tonen de resultaten aan dat de verdeling van de F&O waardecreatie tussen de over nemende en doelonderneming eerder bepaald wordt door bedrijfs- en dealka rakteristieken dan door industrievariabelen. In het derde hoofdstuk, ten slotte, onderzoeken we de grootte en snelhei d van de gerealiseerde synergieën in een steekproef van 413 Europese F&O s tussen 1997 en 2005. We bestuderen verschillende types van syner gieën, in het bijzonder operationele synergieën resulterend uit hogere v erkoopcijfers, kostenbesparingen, efficiënter beheer van investeringen, en financiële synergieën. De mediane gecombineerde onderneming ver toont een omzetgroei die 22.18% hoger is in het derde jaar na de F&O, ve rgeleken met haar sectorgenoten. Operationele kosten stijgen minde r dan evenredig, resulterend in een verbetering in operationele rendabil iteit met 3.54%. Bovendien tonen onze resultaten verbeteringen aan in het beheren van investeringen in zowel netto werkkapitaal als materi ële vaste activa, volgend op de F&O. Daarnaast vinden we dat de in dustrie-gerelateerdheid en de aandeelhoudersconcentratie van de overneme nde onderneming een significant positieve impact hebben op de realisatie van operationele synergieën, terwijl de winstgevendheid van de overneme nde onderneming in het jaar voor de F&O een negatieve invloed heeft.&nbs p; Wat betreft de financiële synergieën, tonen onze resultaten een hoger e toename in schuldgraad wanneer de F&O met contanten wordt betaald en w anneer de bieder een lage cash ratio heeft in het jaar voor de F&O. We zijn van mening dat de conclusies uit dit onderzoek belangrijke impli caties hebben, zowel voor toekomstig onderzoek als voor de praktijk.&nbs p; Ten eerste, in tegenstelling tot het populair scepticisme over F&Os, tonen we duidelijk aan dat F&Os in Europa typisch gedreven worden door e conomische redenen, zoals een toename in marktmacht en een transfer van kennis en technologieën, in plaats van agency problemen of overmoed.&nbs p; Onze resultaten maken ook duidelijk dat de gecombineerde abnormale ko erseffecten rond de aankondiging van F&Os significant positief zijn, wat aantoont dat F&Os waardecreërende strategieën zijn. Bovendien wij zen onze resultaten op belangrijke operationele synergieën als gevolg va n omzetstijgingen, kostenvoordelen, en efficiënter beheer van investerin gen. Daarnaast, leveren we ook bewijs voor de succesfactoren van F &Os. In het bijzonder, tonen we aan dat industriekarakteristieken in rekening moeten gebracht worden bij het analyseren van de gecombineer de abnormale koerseffecten als gevolg van de F&O. Bovendien rappor teren we welke bedrijfs- en dealkarakteristieken een significante impact hebben op de mate van synergie realisatie in Europese F&Os.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Center Finance, Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Mergers and Acquisitions - When Do they Really Create Value.pdf Published 2036KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.