ITEM METADATA RECORD
Title: De christelijke passie voor het nieuwe. De theologische relevantie van Alain Badious filosofie
Authors: Depoortere, Frederiek # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Tijdschrift voor Theologie vol:49 issue:3 pages:237-254
Abstract: De auteur van dit artikel wenst aan te tonen dat het werk van de Franse filosoof Alain Badiou relevant is voor de theologie. Hiervoor wordt in drie stappen te werken gegaan. (1) In een eerste paragraaf wordt een korte inleiding op het leven en werk van Badiou geboden. De centrale vraag van Badious filosofie, met name die naar de mogelijkheid van radicale nieuwheid, wordt aangebracht en de kernideeën van zijn filosofisch systeem worden aangegeven. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan Badious opvatting omtrent ‘het gebeuren’ (l’événement). Om dit concreet te maken wordt Badious begrip van het gebeuren geïllustreerd met behulp van de verrijzenis. (2) In de tweede paragraaf wordt een theologische problematiek geschetst waarvoor het werk van Badiou van belang is, met name die van wat aangeduid wordt als de christelijke passie voor het nieuwe. Uitgaande van de vaststelling dat de moderniteit zich kenmerkt door een passie voor het nieuwe, wordt de vraag gesteld of een dergelijke passie al dan niet een wezenlijk deel uitmaakt van het christendom. Deze vraag wordt positief beantwoord, ondermeer door beroep te doen op de Franse theoloog en socioloog Jacques Ellul. (3) In de laatste paragraaf, tot slot, volgt een eerste confrontatie tussen de christelijke passie voor het nieuwe en het werk van Badiou. Hiervoor wordt een beroep gedaan op Badious interpretatie, neergepend in zijn boek Le siècle (2005), van het geweld waardoor de twintigste eeuw zich kenmerkte en dat door hem uitgelegd wordt in termen van de passie voor het reële, de twintigste-eeuwse variant van de passie voor het nieuwe. Centraal hierbij staat de kritiek van de Sloveense denker Slavoj Žižek op deze idee van de passie voor het reële. De bespreking van Žižeks kritiek op Badiou leidt dan tot een confrontatie tussen de christelijke passie voor het nieuwe en de variant ervan die door Badiou verdedigd wordt. In een eerste stap wordt Badiou in verband gebracht met de christelijke visie van het eschatologische voorbehoud. Vervolgens wordt dit eschatologische voorbehoud op dubbele wijze genuanceerd: vooreerst door de wisselwerking tussen ‘het reeds’ en ‘het nog niet’ binnen te brengen en vervolgens door te verwijzen naar wat een scheppingstheologisch perspectief kan bijdragen aan de discussie. Conclusie van het artikel is dat Badiou vanuit scheppingstheologisch perspectief bekritiseerd kan en moet worden, maar dat zijn werk niettemin veelbelovend is om de verrijzenis als ‘nieuwe schepping’ te denken.
ISSN: 0168-9959
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.