ITEM METADATA RECORD
Title: Toezicht in de elektronische-communicatiesector. Constitutionele en institutionele aspecten van de wijzigende rol van de overheid.
Authors: Stevens, David
Issue Date: 30-Nov-2009
Abstract: Groeiende techniciteit en noodzaak aan expertise zijn vaak doorslaggeven de argumenten geweest om voor bepaalde overheidstaken specifieke instant ies op te richten, of een zekere verzelfstandiging door te voeren. Terwi jl voor het ontwikkelen of toepassen van beleid dergelijke organen vroeg er vaak gewoonweg niet bestonden, of een louter adviserende rol speelden ten opzichte van de uitvoerende of de wetgevende macht, wordt vandaag d e dag steeds meer beroep gedaan op sectorspecifieke al dan niet “onafhan kelijke” toezichthouders met uitgebreide bevoegdheden. De afgelopen twee decennia heeft de sector van de elektronische communicatie op dat vlak ontegensprekelijk een voortrekkersrol gespeeld. Nochtans worden de toezichthouders in de elektronische-communicatiesecto r gekenmerkt door twee intrinsiek juridische spanningsvelden. Het eerste is eerder “constitutioneel” van aard en is het gevolg van het feit dat in de sectoren van de informatie- en communicatietechnologie een diepe c onvergentie heeft plaatsgevonden waarop ons Belgische bevoegdheidsverdel end regime niet of onvoldoende was voorbereid. Die tekortkoming heeft ge leid tot de huidige situatie, waarin de verschillende toezichthouders ni et over voldoende consistente bevoegdheden beschikken om hun toezicht no g efficiënt of effectief te kunnen uitoefenen. Zich hiervan kennelijk be wust, heeft het Grondwettelijk Hof sinds 2004 enkele zeer opmerkelijke a rresten geveld, waarin de betrokken overheden tot samenwerking werden ve rplicht op grond van het evenredigheidsbeginsel. In recentere rechtspraa k lijkt het Hof zich echter veel terughoudender op te stellen. Een tweede spanningsveld waarin deze nieuwe markttoezichthoudende overhe den zich bevinden is eerder “institutioneel” van aard. Als hooggespecial iseerde en goed uitgeruste instanties dienen zij over uitgebreide bevoeg dheden te beschikken om hen in staat te stellen hun markttoezichthoudend e rol efficiënt te vervullen. En om hun rol als scheidsrechter onpartijd ig te kunnen spelen, moeten zij op een voldoende grote afstand functione ren van de operationele belangen van de overheid. Dit staat echter in sc hril contrast met de traditionele opvattingen over onze continentale Wes terse parlementaire democratieën, waarin beleidsbevoegdheden niet zonder meer of rechtstreeks door de wetgever kunnen worden gedelegeerd of toeg ewezen aan “onafhankelijke” administratieve overheden. Het her-ijken van de rollen en opdrachten van de verschillende betrokken spelers is dus vereist, om het statuut en de bevoegdheden van de marktt oezichthoudende instanties beter te verzoenen met de grondwettelijke beg inselen. Daartoe brengt dit proefschrift de huidige organisatie van de m arkten voor elektronische communicatie in ons land, het toezicht daarop en de rol van de daarbij betrokken overheidsinstanties in kaart, benader t het deze kritisch en formuleert het voorstellen tot verbetering. Met deze grondige analyse van de elektronische-communicatiesector beoogt het proefschrift niet alleen elementen aan te reiken voor een toekomstg ericht en juridisch correct model voor een efficiënte organisatie van he t markttoezichthoudende optreden van de overheid in die sector, maar eve neens een concrete bijdrage leveren aan het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van een echte “multi-level-government”-aanpak van overh eidsoptreden en –toezicht in andere nuts- en netwerksectoren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
DDS_fulltext_20091120_nTC.pdf Published 5611KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.