ITEM METADATA RECORD
Title: Economic and Technical Analysis of Road Transport Emissions (Economische en technische analyse van uitstoot van wegvervoer)
Other Titles: Economic and Technical Analysis of Road Transport Emissions
Authors: Knockaert, Jasper; M9409612;
Issue Date: 11-Feb-2010
Abstract: Wegvervoer is een hoeksteen van het economisch systeem. De bijdrage die het levert aan het functioneren van de economie, en de daarmee verbonden maatschappelijke welvaart, is onbetwist. Door het wegvervoer veroorzaak te uitstoot brengt echter ongewenste schade toe aan de leefomgeving. Het beheersen van deze negatieve gevolgen is een integraal onderdeel van ve rkeersbeleid. Uit het verlangen om tot een effectief en efficiënt uitstootbeleid te ko men ontstaat de vraag naar modellen die aangeven wat de impact op uitsto ot en maatschappelijke kost is van technologische en andere maatregelen. Dergelijke modellen identificeren de belangrijkste met wegvervoer verbo nden gedragsdimensies, en waarderen de ermee verbonden impact op maatsch appij en leefomgeving. Het gepresenteerde onderzoek vertrekt uit bestaande modellen en geeft aa n hoe deze uitgebreid worden om uitstoot van het gebruik van nieuwe voer tuigtechnologieën te bestuderen. Vervolgens simuleren en analyseren we e en reeks vervoersscenario’s. Met behulp van discrete keuzetheorie bestuderen we de voorkeuren van aut okopers voor nieuwe voertuigtechnologieën op basis van een stated prefer ence experiment. De analyse omvat een groot aantal gedragsvariabelen en technologieën en gebruikt daarvoor diverse gemengde logit specificaties. Vervolgens geven we aan hoe de geïdentificeerde keuzepatronen kunnen ver taald worden naar een genest logitmodel dat kan gebruikt worden voor sim ulatie van maatregelen. Bij het simuleren van scenario’s voor autovervoer maken we een ondersche id tussen klimaatverandering en impact op de leefomgeving. Klimaatverand ering is nauw verbonden met brandstofefficiëntie (en CO2 uitstoot) terwi jl de impact op leefomgeving afhangt van de totale uitstoot. Deze uitsto ot is sterk afhankelijk van de gebruikte voertuigtechnologie. Als refere ntie voor een maatschappelijk verkiesbaar scenario maken we hierbij gebr uik van beprijzingsscenario’s. Aansluitend simuleren we de bijdrage van openbaar busvervoer tot vermind ering van impact op de stedelijke leefomgeving. De beschouwde beleidsvar iabelen worden daartoe uitgebreid met het OV-aanbod. We bestuderen teven s hoe oudere voertuigen kunnen aangepast worden met het oog op afname va n uitstoot. De belangrijkste inzichten van het onderzoek duiden het verband tussen b estaande of vernieuwende beleidsinitiatieven voor afname van uitstoot en de vraag naar vervoersactiviteit en de daarmee gepaard gaande impact op leefomgeving en welvaart.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Centre for Industrial Management / Traffic & Infrastructure
Research Center of Energy, Transport and Environment, Leuven
KU Leuven Energy Institute

Files in This Item:
File Status SizeFormat
phd_final.pdf Published 2588KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.