ITEM METADATA RECORD
Title: Het ‘rechtsgeding van God’ in Micha 6:1-8: dichtkunst, intensifiëring en narrativiteit
Other Titles: The “Lawsuit of God” in Micah 6:1-8: Poetry, Intensification and Narrativity
Authors: Ibita, Maricel # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Nederlands Theologisch Tijdschrift
Abstract: THE “LAWSUIT OF GOD” IN MICAH 6:1-8: POETRY, INTENSIFICATION AND NARRATIVITY
This article deals with the poetry of the “lawsuit (rîb) of God” in Micah 6:1-8. It follows the insight of R. Alter that parallelism in biblical poetry focuses, heightens, concretizes and develops the text’s meaning resulting in intensification and narrativity (the narrative development of a metaphor). A close examination of the parallel versets of the text yields for the reader/believer three developments in the text: the movement of the lawsuit proceedings, the movement of the prophetic message, and the movement of images of the covenanted people and of God.


HET ‘RECHTSGEDING VAN GOD’ IN MICHA 6:1-8:
DICHTKUNST, INTENSIFIËRING EN NARRATIVITEIT
Dit artikel behandelt de dichtkunst in 'het rechtsgeding van God'in Micha 6:1-8. Het volgt Alter’s visie, waarin gesteld wordt dat parallellisme in bijbelse poëzie leidt tot specificatie, concretisering én ontwikkeling van betekenis, hetgeen resulteert in intensifiëring en narrativiteit (narratieve ontwikkeling van een metafoor). Een nauwkeurig onderzoek van parallelle verzen die men aantreft in het proces van God in Micha 6:1-8, maakt de lezer/gelovige sterker bewust van drie ontwikkelingen in de tekst: de voortgang in de rechtsprocedures, de ontvouwing van de profetische boodschap en de dynamiek in de beeldspraak voor het verbondsvolk en voor God.
ISSN: 0028-212X
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.