ITEM METADATA RECORD
Title: Bescherming voor illegale migranten? Internationale mensenrechtenverdragen en sociale zekerheid
Authors: Kapuy, Klaus # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Migrantenrecht vol:24 issue:6 pages:246-251
Abstract: Dit artikel gaat in op de vraag of internationale mensenrechten nationale socialezekerheidsstelsels verplichten om illegale migranten te beschermen. Hiertoe worden vier verdragen van de Verenigde Naties en de Raad van Europa met betrekking tot de rechten van de mens geanalyseerd. Er zal worden aangetoond dat er bij het toepassen van de sociale mensenrechten in het geval van illegale immigranten sprake is van veel dubbelzinnigheden. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de daadwerkelijke rechten die illegale migranten uit de verdragen kunnen afleiden op het gebied van sociale zekerheid.
ISSN: 0921-0237
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Institute for Social Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.