ITEM METADATA RECORD
Title: A Comprehensive Integration of AOSD and CBSD Concepts in Middleware (Een extensieve integratie van AOSD en CBSD concepten in middleware)
Other Titles: A Comprehensive Integration of AOSD and CBSD Concepts in Middleware
Authors: Lagaisse, Bert
Issue Date: 10-Dec-2009
Abstract: Een gedistribueerd softwaresysteem is een complexe compositie van gedist ribueerde applicatiemodules en middlewarediensten. Deze complexiteit is zichtbaar intern in de middleware, tijdens het bouwen ervan, maar ook ex tern in de ondersteunde programmeermodellen en de aangeboden diensten. E r is een groeiende behoefte om deze complexiteit te reduceren, zowel int ern als extern. Dit vereist een betere modulariteit van middlewaredienst en, geavanceerde scheiding van belangen tussen de applicatielogica en de niet-functionele diensten, als ook geavanceerde compositietechnieken. D eze vereisten moeten leiden tot modulaire en expressieve composities, di e ook robuust en aanpasbaar zijn. Het doel van dit onderzoek is het bestuderen, creeren en ontwikkelen van een compositietechnologie voor gedistribueerde softwaresystemen, die de rgelijke vereisten ondersteunt. Deze compositietechnologie moet onderste und en uitgevoerd worden door een component- en compositiemodel in de mi ddleware. Dit component- en compositiemodel moeten voldoen aan de volgende doelstellingen: 1. Geavanceerde scheiding van belangen met robuuste compositie. Het (de)compositiemodel moet ondersteuning bieden voor scheiding van bel angen om applicatielogica en compositielogica te ontkoppelen, en beiden te modulariseren in afzonderlijke entiteiten. De composities en onderste unde interacties tussen de verschillende entiteiten moeten specificeerba ar zijn in de contracten en de interfaces van de verschillende entiteite n, en deze contracten moeten worden afgedwongen, om robuuste en correcte composities te realiseren. 2. Krachtige, expressieve compositielogica. Meer complexe composities moeten worden ondersteund, door middel van kra chtige, meer expressieve compositielogica om te redeneren over de versch illende software-entiteiten in een gedistribueerd softwaresysteem. 3. Rolgebaseerde taakverdeling, hergebruik en verfijning. De rollen in het ontwikkelingsproces hebben elk hun eigen verantwoordeli jkheden tijdens de compositie van gedistribueerde softwaresystemen. Daar om moet de compositietechnologie ondersteuning bieden voor decompositie, hergebruik en verfijning van expressieve compositielogica in meerdere a pplicaties en/of installatiecontexten. Deze compositietechnologie moet h et mogelijk maken om een passende scheiding van belangen te realiseren i n de tijd, in omvang, in kwaliteit en in de verantwoordelijkheden van de rollen in het ontwikkelingsproces. Initieel AO-middleware onderzoek toont veelbelovende resultaten op het v lak van scheiding van belangen, gebruiksgemak van de compositie en de aa npasbaarheid van middleware platformen. AO middleware mist echter nog st eeds belangrijke vereisten zoals robuuste compositie, expressieve gedist ribueerde compositie, maar ook rolgebaseerde taakverdeling, hergebruik e n aanpasbaarheid van compositielogica. De algemene aanpak van dit onderzoek is een intensieve integratie van co ncepten uit AOSD en CBSD in het compositiemodel van de middleware, om de drie doelen die we hierboven omschreven te bereiken. De basisconcepten in het component- en compositiemodel zijn aspect-componenten en aspectge orienteerde compositie. De toepassing van AOSD en CBSD ideeen op middleware is niet nieuw, maar de onderzoeksgemeenschappen omtrent aspect-componenten en AO-middleware hebben zich tot nu toe geconcentreerd op slechts een deel van wat wij zien als een veel breder probleem. Hedendaagse aspect-componentgebas eerde middleware kan niet omgaan met de hierboven vermelde eisen, of sle chts gedeeltelijk ondersteuning bieden voor elk van de eisen. AO-middleware ontbreekt eigenlijk nog steeds een volledige integratie va n AOSD en CBSD concepten. Dit gebrek aan een volledige integratie wordt gekenmerkt door 1) een gebrek aan expliciete interfaces voor robuuste AO -compositie, om veilige en correcte composities te realiseren, 2) een ge brek aan expressieve kracht voor het uitdrukken van gedistribueerde, exp ressieve composities in modulaire, declaratieve specificaties, en 3) een gebrek aan ondersteuning voor rolgebaseerde taakverdeling van de compos itiespecificaties doorheen het componentgebaseerd ontwikkelingsproces va n de middleware. Dit drievoudig gebrek aan integratie tussen AOSD en CBSD als compositiet echnologie voor middleware ligt aan de basis van de drie belangrijkste b ijdragen van dit onderzoek. 1. Expliciete interfaces voor robuuste AO-compositie. We definieren het DyMAC AO-compositiemodel, dat expliciete interfaces vo or AO-composities ondersteunt. Ten eerste bieden wij expressieve kracht om aan te geven wat een geadvis eerde component aanbiedt in een AO-composite. Deze expressieve kracht wo rdt ondersteund door middel van Aspect Integratie Contracten. Ten tweede bieden wij expressieve kracht om aan te geven wat een geadvis eerde component vereist (en dat een adviserende component dus moet voorz ien). Dit wordt ondersteund door middel van Aspectuele Afhankelijkheden. 2. Gedistribueerde AO-compositie. We introduceren expressieve, declaratieve compositieabstracties die onde rsteuning bieden voor gedistribueerde AO compositie, waarin de concepten van AO-compositie uitgebreid worden naar gedistribueerde software ontwi kkeling, om niet-lokale compositie op basis van aspecten mogelijk te mak en. Deze compositietechnologie ondersteunt expressieve gebeurtenis-condi tie-actie specificaties die redeneren over de gebeurtenissen en omstandi gheden in een gedistribueerd softwaresysteem en die kunnen leiden tot ge distribueerde acties. Deze bijdrage wordt gerealiseerd als een uitbreidi ng voor gedistribueerde softwareontwikkeling van het DyMAC component- en compositiemodel. 3. Rolgebaseerde taakverdeling, hergebruik en verfijning. Voor het realiseren van rol-gebaseerde taakverdeling van de compositielo gica ondersteunen we goed-gescheiden, herbruikbare en verfijnbare AO-com posities in het gehele componentgebaseerde ontwikkelingsproces van gedis tribueerde softwaresystemen. Dit wordt ondersteund in het M-Stage ontwik kelingsmodel voor gedistribueerde software systemen. We hebben deze concepten geintegreerd in een middleware prototype, en de prestatieresultaten laten zien dat ons AO-compositiemodel kan worden ge implementeerd met aanvaardbare performantiekost.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhDtext.pdf Published 2016KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.