ITEM METADATA RECORD
Title: Discourses and Practices of Curricular Development. The Case of the Hispanic Curricular Reform and the Intercultural Bilingual Education at Rural Basic Schools in Ecuador
Authors: Oviedo, Marlon Alexis
Issue Date: 26-Oct-2009
Abstract: DISCOURSEN EN PRAKTIJKEN VAN ONDERWIJSONTWIKKELING Een casestudy van de spaanstalige onderwijshervormingen en van het intercultureel tweetalig onderwijs in de rurale basisscholen in Ecuador Alexis Oviedo o.l.v. Prof. Dr. Danny Wildemeersch Gedurende de laatste tien jaar werden er twee belangrijke projecten in verband met curriculumhervorming gerealiseerd in Ecuador: #de Latijns-Amerikaanse Curriculumhervorming# en #het Ecuadoriaans Intercultureel Tweetalig Onderwijsmodel# (MOSEIB). Beide curricula vormen de basis van de twee systemen van het Ecuadoriaans onde rwijs: #Het Spaanstalig Onderwijssysteem# en het #Intercultureel Tweetalig Onderwijssysteem#. Beide systemen zijn het resultaat van een welbepaalde structuur en een welbepaald implementa tieproces. Toch hebben deze processen van curriculumontwikkeling nog niet de verwac hte positieve resultaten bereikt. De leerkwaliteit in de meeste landelijke basisscholen blijft ondermaats en de ongelijkheden in de Ecuadoriaanse maatschappij blijven bestaan. Dit onderzoek geeft enkele inzichten in dit huidig gebrek aan succes. Het analyseert de discoursen en praktijken van de onderwijsontwikkeling, gebruik makend van een casestudy in het ruraal onderwijs in Ecuador, waar verschillende culturen, talen, etnisch e groepen en inheemse nationaliteiten naast en door elkaar leven. Het onderzoek naar de discoursen over curriculumhervorming verkent tteoretische bronnen, sociale en historische gebeurtenissen en oorzaken, die geleid hebben tot beide onderwijsmodellen. De leerplannen& nbsp; die voortvloeien uit de MOSEIB-hervorming en de Spaanstalige Onderwijshervorming verschijnen als verschillende tekste n en bevatten verschillende technische, institutionele en politieke perspecti even. Ook de invloed van de internationale organisaties op de discoursen en praktijken wordt in kaart gebracht. De rol die wordt gespeeld door etnische basisorganisaties en de lokale gemeenschappen in de constructie van MOSEIB, wordt eveneens bestudeerd. Verder wordt aandacht besteed aan de aanpak van de leerplanhervormingen , de wijze van innovatie ende veranderingsstrategie ën die hebben geleid tot de huidge situatie. De innovatie en implementatie worden voorgesteld als processen van interactie en onderha ndeling tussen verschillende actoren/belanghebbenden op de verschillende niveaus van beleidsbepaling. De analyse verheldert ook de mate waarin de twee Ecuadoriaanse leerplanvoorstellen verschillen van gelijkaardige processen in andere Latijns-Amerikaanse landen. Daarom focust dit onderzoek op de implementatie van constructivistische curricula, als ook op de verschillende benaderingen van interculturele educatie in de Latijns-Amerikaanse regio. De bronnen voor deze analyse zijn documenten, observaties van deelnemers en interviews van sleutelinformanten. &n bsp; De methodologie van het onderzoek is kwalitatief. Het gaat om een kwalitatief-beschrijvende reconstructie van de realiteit gebaseerd op documentanalyse en casestudy-methodes. De interpretatie van de empirische bronnen creëert de mogelijkheid om de percepties van onderwijsonderzoekers en andere actoren te bevestigen of te ontkennen. De in terpretaties van de actoren die het leerplanbeleid hebben ontwikkeld en de interpretaties van vertegenwoordigers van de actoren op uitvoeringsnivea u (gebruikers, leerkrachten, ouders), worden met elkaar gecontrasteerd. Di t deel van het onderzoek is het resultaat van een dialoog, en liet de onderzoek er toe zichzelf te positioneren als commentator met een eigen visie op de bestu deerde realiteit.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Thesis Alexis Oviedo.pdf Published 3033KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.