ITEM METADATA RECORD
Title: Micro-Electromechanical Energy Harvesters
Other Titles: Energiewinning met micro-elektromechanische generatoren
Authors: Sterken, Tom
Issue Date: 17-Nov-2009
Abstract: Autonome en draadloze elektronische systemen hebben baat bij kleine maar performante energiebronnen. Een aantrekkelijk alternatief voor de huidi ge batterijen bestaat erin energie te onttrekken aan trillingen in de om geving van het systeem. Het blijkt echter een grote uitdaging om deze ge neratoren of harvesters te miniaturiseren. Microfabricatietechnologie ka n hier een oplossing bieden. Deze thesis bestudeert MEMS technologie als mogelijke sleutel tot het miniaturistieprobleem dat gesteld wordt bij h et realiseren van trillingsgebaseerde generatoren. In een eerste fase wordt een model opgebouwd, gebaseerd op equivalente n etwerken. Door het algemene karakter van deze modelleertechniek is het m odel zowel geldig voor generatoren op basis van elektrostatische, elektr omagnetische en piezoelectrische omzetting. Het model leidt tot een verz ameling ontwerpregels voor een specifieke generator voor een gegeven toe passing. Een macroscopische generator (5 cm *
ISBN: 978-94-6018-144-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Physics and Astronomy - miscellaneous
ESAT - MICAS, Microelectronics and Sensors
Faculty of Engineering Science - miscellaneous
Semiconductor Physics Section
Electrical Engineering - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.